PHÂN BIỆT CÁCH DÙNG 'ANOTHER', 'OTHER' VÀ 'DIFFERENT'

Hôm nay cô trò bản thân vẫn cùng nghiên cứu và phân tích sự biệt lập với bí quyết sử dụng của những trường đoản cú one/another/other/the other/ others/ the others – phần nhiều trường đoản cú liên tục gây trở ngại đến chúng ta khi tham gia học tiếng Anh tiếp xúc - Format TOEIC speaking nhé. khi học tập giải pháp phân biệt one/ another/ other/ the other/ others/ the others vào giờ đồng hồ Anh để giúp cho những em không trở nên "mắc bẫy" vào đề thi TOEIC nữa nhé!


Bài viết này nằm trong Lộ trình TOEIC Speaking và Writing Level 0-100 Free (Inter) bởi Anh ngữ Ms Hoa biên soạn.

Bạn đang xem: Phân biệt cách dùng 'another', 'other' và 'different'

I. Cách cần sử dụng one, another, the other

Danh từ bỏ theo sau các từ bỏ này cần sinh sống dạng số ít 

*
  

1) One/a chỉ đơn vị một người hay 1 đồ gia dụng.· One person is holding a saxophone· There is a woman who is holding a saxophone.2) Another một (cái )khác,được áp dụng như tính tự, theo sau là danh trường đoản cú số ít.· Another woman is holding a baton3) The other một (cái) còn sót lại sau cùng,được áp dụng nhỏng tính tự, theo sau là danh tự số không nhiều. · The other woman is learning on a keyboard.

> Kiến thức về những thì trong giờ anh

Ngoài ra nhằm học không thiếu thốn ngữ pháp tiếng Anh tốt các em nên tham khảo bài bác viết:

*

II. Cách cần sử dụng other, others, the others

1) Other vài(cái) khác,theo sau là danh trường đoản cú số nhiều· Other students are from England2) Others phần đa trang bị không giống nữa,được sử dụng nhỏng đại từ giữ tính năng chủ ngữ trong câu,theo sau là rượu cồn từ· Others are from China3) The others số đông (cái) không giống còn sót lại sau cuối,được sử dụng nhỏng đại từ giữ tác dụng công ty ngữ vào câu,theo sau là hễ từ· The others are from Australia

*

Cùng cô rèn luyện những bài xích tập phân biệt về one/ another/ other/ the other/ others/ the othersEX1: Chose the right answer1. There"s no ___ way lớn vị it.otherthe otheranotherAnswerother2. Some people lượt thích khổng lồ rest in their không tính phí time. ___ like to travel.OtherThe othersOthersAnswerOthers


3. This cake is delicious! Can I have ___ slice, please?otheranotherothersAnsweranother


4. Where are ___ boys?the otherthe othersothersAnswerthe other


10. He was a wonderful teacher. Everyone agreed it would be hard to lớn find ___ lượt thích hyên ổn.anotherotherthe otherAnsweranother

 EX2: Chose the right answer.

1. Yes, I know Brigit, but who is the otheranotherothers woman next lớn her? 2. She"s seeing otheranotherothers man." Does her boyfriover know?" 3. Tom & Jane have sầu 4 children. They put the children to lớn bed while the otheranotherothers did the cooking. 4. Rachel & Jeff are watching TV. The otheranotherothers girls are out. 5. You"ve already had six whiskies. " only six? Give me otheranotherothers ! 6. We still need otheranotherothers piano player. 7. We don"t lượt thích these curtains.Could you show us some otheranotherothers ? 8. I"ve found one of my blaông xã shoes, but I can"t find the otheranotherothers. 

Key EX2: 


1. Yes, I know Brigit, but who is the other woman next to her?2. She"s seeing another man." Does her boyfriend know?"3. Tom & Jane have sầu 4 children. They put the children lớn bed while the others did the cooking.4. Rachel and Jeff are watching TV. The other girls are out.5. You"ve sầu already had six whiskies. " only six? Give sầu me another !6. We still need another piano player.7. We don"t like these curtains.Could you show us some others ?8. I"ve found one of my blaông xã shoes, but I can"t find the other
EX3: ANOTHER, OTHER và OTHERS. Chose the right answer. 
 1) You take the new ones and I"ll take ____. othersthe othersEither could be used here.
 2) They gazed inlớn each _____ eyes. otherother"sothersothers"
 3) I"d lượt thích _____ cup of tea, please. otheranotherEither could be used here.
 4) They love sầu one ____- they"re such a happy family. otheranotherEither could be used here.
 5) The ____ people were shocked. otherothersanother
 6) Many _____ people have sầu said the same. otherothers
 7) I"ve told Pablo, but I haven"t told the _____ yet. I"ll tell them when I see them. otherothers
 8) I won"t let them vì that to lớn me ____ time. anotherotherEither could be used here.
 9) One person"s peach is ____ person"s poison. anotherotherEither could be used here.
 10) I saw her ____ day. otheranotherthe other
 11) I took the ____ book baông xã to the library. otherothers
 12) Some ____ people have taken it. otherothersanother
 13) I go there every ____ day. otherothersanother

  Key EX3:
 
#QUESTION ANSWER 
1You take the new ones & I"ll take ____.

Xem thêm: Văn Bản Đề Nghị Hết Thời Gian Tập Sự, Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Xét Hết Thời Gian Thử Việc

 the others  
2They gazed into each _____ eyes. other"s  
3I"d like _____ cup of tea, please. another  
4They love one ____- they"re such a happy family. another  
5The ____ people were shocked. other  
6Many _____ people have sầu said the same. other  
7I"ve told Pablo, but I haven"t told the _____ yet. I"ll tell them when I see them. others  
8I won"t let them vày that to me ____ time. another  
9One person"s peach is ____ person"s poison. another  
10I saw her ____ day. the other  
11I took the ____ book baông xã to lớn the library. other  
12Some ____ people have sầu taken it. other  
13I go there every ____ day. other  

 EX4: Chọn một tự phù hợp vào ngoặc trong số câu dưới đây.A. I can see two dogs.One is small & (the other/another) is bigB. There are three chairs.One is red & ( the other/ the others) are whiteC. There are four caps.One is yellow,(another/the other)is green và the others are blueD. There are many tourists.Some came from Đài Loan Trung Quốc,(other/others)people came from Japan and(the other/the others)are Korean.

Key EX4: A. The other B. The others C. Another D. Other 

Sau Khi ôn tập ngữ pháp Part 2 - Describe a picture, trong Lộ trình TOEIC Speaking và Writing Level 0-100 Free (Inter), cô Hoa đã reviews đưa ra tiết thang điểm của phần II - Describe a Picture - Miêu tả ttinh ranh của TOEIC Speaking. Các em xem chi tiết vào nội dung bài viết dưới đây nhé: