Bài giảng thông tin số

bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kỹ thuật thông tin số, bao gồm các kỹ thuật xử lý khác nhau để truyền thành công tín hiệu từ một điểm này đến một điểm khác• Mục tiêu cụ thể: sau khi học xong môn học, sinh viên có thể: - Hiểu rõ các kỹ thuật sử dụng trong một hệ thống thông tin số điển hình, bao gồm: kỹ thuật số hóa tín hiệu, kỹ thuật mã hóa đường dây, kỹ thuật mã hóa nguồn, kỹ thuật mã hóa kênh, kỹ thuật ghép kênh, kỹ thuật điều...


*

- - -   - - -BÀI GIẢNG MÔN HỌC:KỸ THUẬT THÔNG TIN SỐ KHỐI LƯỢNG: 3 tín chỉ KH• Giờ lý thuyết + bài tập: 43 tiết• Giờ ôn tập + sửa bài kiểm tra: 2 tiết• Sinh viên tự học: 120+ tiết MỤC TIÊU MÔN HỌC• Mục tiêu chung: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kỹ thuật thông tin số, bao gồm các kỹ thuật xử lý khác nhau để truyền thành công tín hiệu từ một điểm này đến một điểm khác MỤC TIÊU MÔN HỌC• Mục tiêu cụ thể: sau khi học xong môn học, sinh viên có thể:- Hiểu rõ các kỹ thuật sử dụng trong một hệ thống thông tin số điển hình, bao gồm: kỹ thuật số hóa tín hiệu, kỹ thuật mã hóa đường dây, kỹ thuật mã hóa nguồn, kỹ thuật mã hóa kênh, kỹ thuật ghép kênh, kỹ thuật điều chế, kỹ thuật đa truy cập- Tự nghiên cứu một hệ thống thông tin số cụ thể TÀI LIỆU HỌC TẬP TÀI• <1> Bài giảng môn học Kỹ thuật Thông tin số• <2> Bưu điện Việt Nam, Điện thoại số tập 1 và 2 - Ban thông tin kinh tế kỹ thuật Bưu điện-Hà Nội 1991• <3> Leon W.Couch, Digital & analog communications systems - Macmillan publishing company, New York 1996• <4> Ian Glover & Peter Grant, Digital communications - Prentice Hall Europe 1998• <5> Bernard Sklar, Digital communications – Prentice-Hall International, Inc- 2002 NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN NHI• Ôn hoặc tự tìm hiểu về Tín hiệu & Phổ• Đến lớp nghe giảng + ghi chép + trao đổi (11 buổi)• Làm bài tập về nhà (chương 1-5)• Nộp bài tập về nhà đúng thời gian quy định• Dự kiểm tra giữa kỳ (chương 1-3)• Dự thi kết thúc môn học (chương 1-6) ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC ĐÁNH• Bài tập về nhà: 20%, gồm chương 1 - 5• Kiểm tra giữa kỳ: 30%, gồm chương 1 - 3- Hình thức: tự luận, có sử dụng tài liệu- Thời gian: 45 phút- Đề gồm: 3 câu phân đều vào 3 chương• Thi kết thúc môn học: 50%, gồm chương 1 - 6- Hình thức: trắc nghiệm + tự luận, có sử dụng tài liệu- Thời gian: 60 phút- Đề gồm 2 phần: trắc nghiệm 24 câu và tự luận 4 câu Lưu ý!!!Trong phòng thi hoặc kiểm tra, đối với tài liệu viết tay, chỉđược sử dụng bản gốc (tuyệt đối không sử dụng bảnphotocopy)Thời gian nộp bài tập về nhà: vào buổi học cuối cùng(mọi sự chậm trễ vì bất cứ lý do gì đều không được chấpnhận) ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC (45 tiết)• Chương 1: Mở đầu (5 tiết/1 buổi)• Chương 2: Kỹ thuật số hóa và mã hóa đường (8 tiết/2 buổi)• Chương 3: Kỹ thuật mã hóa nguồn (8 tiết/2 buổi)• Kiểm tra giữa kỳ• Chương 4: Kỹ thuật mã hóa kênh (8 tiết/2 buổi)• Chương 5: Kỹ thuật ghép kênh và đa truy cập (8 tiết/2 buổi)• Chương 6: Kỹ thuật điều chế (8 tiết/2 buổi) ÔN TẬP VỀ ÔNTÍN HIỆU & PHỔ Tín hiệu & Hệ thống Tín• Hệ thống: tập hợp các đối tượng vật lý có quan hệ nào đó với nhau• Hệ thống: toàn bộ thiết bị hoặc một phần thiết bị hoặc một chương trình phần mềm• Tín hiệu: đại lượng vật lý biến thiên có mặt trong hệ thống• Trong một hệ thống có tín hiệu vào, tín hiệu nội bộ (trung gian) và tín hiệu ra• Các tín hiệu trong hệ thống có quan hệ với nhau• Tín hiệu bị thay đổi khi đi qua hệ thống Mô hình toán học biểu diễn tín hiệu & hệ thống Mô• Là phương trình toán biểu diễn tín hiệu & hệ thống• Các phương trình toán chỉ là mô hình, không phải là tín hiệu & hệ thống thực sự• Có nhiều loại mô hình toán khác nhau. Mỗi loại đều có các ưu khuyết điểm riêng• Ý nghĩa của mô hình toán:- Giúp phân tích tín hiệu & hệ thống một cách định lượng, từ đó so sánh, đánh giá hệ thống• Giúp thiết kế tín hiệu & hệ thống đạt các yêu cầu đề ra Phân loại tín hiệu Phân• Tín hiệu xác định & ngẫu nhiên• Tín hiệu tuần hoàn & không tuần hoàn• Tín hiệu liên tục & rời rạc• Tín hiệu năng lượng & công suất Tín hiệu xác định & ngẫu nhiên TínTín hiệu xác định Tín hiệu ngẫu nhiên- Biết rõ sự biến thiên của - Không biết chắc chắn về sựtín hiệu theo thời gian biến thiên của tín hiệu- Biết rõ giá trị của tín hiệu - Không biết chắc giá trị củatại tất cả các thời điểm tín hiệu trước khi nó xuất hiện- Mô hình toán học: biểu - Mô hình toán học: biểu diễndiễn bằng hàm theo biến t bằng xác suất hoặc các trịhoặc đồ thị trung bình thống kêTín hiệu tuần hoàn & không tuần hoànTín• Tín hiệu tuần hoàn:- Lặp lại theo một chu kỳ nào đó• Tín hiệu không tuần hoàn:- Không có sự lặp lại Tín hiệu liên tục & rời rạc Tín• Tín hiệu liên tục:- Xác định tại tất cả các thời điểm- Biểu diễn bằng hàm x(t)• Tín hiệu rời rạc:- Chỉ xác định tại một tập hữu hạn các thời điểm- Biểu diễn bằng hàm x(nT), với n nguyên và T: khoảng thời gian cố định Tín hiệu năng lượng & công suất Tín• Công suất tức thời của tín hiệu điện áp v(t) hay dòng điện i(t) qua điện trở R: v2 (t ) p( t ) = or p( t ) = i ( t )R 2 R• Trong các hệ thống thông tin, thường chuẩn hóa công suất bằng cách giả sử R = 1 ohm. Công suất tức thời: p( t ) = x ( t ) 2 x(t) là tín hiệu điện áp hoặc dòng điện Tín hiệu năng lượng & công suất Tín• Tín hiệu năng lượng: năng lượng dương hữu hạn T E x = lim ∫ | x ( t ) |2 dt T →∞ −T• Tín hiệu công suất: năng lượng vô hạn và công suất dương hữu hạn T 1 T → ∞ 2T ∫ Px = lim | x ( t ) | 2 dt −T• Quy ước: T.h tuần hoàn và t.h ngẫu nhiên: tín hiệu công suất- T.h xác định không tuần hoàn: tín hiệu năng lượng- Phổ của tín hiệu thực Ph• Tín hiệu tuần hoàn chu kỳ T0: T0 / 2 1 ∫/x ( t )e An = dt = A n e − j2 π n t / T j∠A 0 n T0 −T 2 0• Tín hiệu năng lượng: ∞ X(f ) = ∫ x ( t )e − j2 πft dt = X(f ) e j∠X ( f ) −∞ Phổ biên độ: chẵn Phổ pha: lẻ