BAI THU HOACH NHUNG VAN DE CO BAN TRONG NGHI QUYET ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ 12

Contents

Tổng hợp Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 của đảng liên hệ bản thân , quân đội , giáo viên công anVideo hướng dẫn bài thu hoạch nghị quyết đại hội đảng, toàn quốc lần thứ 13Đánh Giá bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13

Tổng hợp Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 của đảng liên hệ bản thân , quân đội , giáo viên công an quán triệt và khai triển tiến hành Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam. Hãy cùng tham khảo với earlsdaughter.com.

Bạn đang xem: Bai thu hoach nhung van de co ban trong nghi quyet đại hội đảng lần thứ 12

Tổng hợp Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 của đảng liên hệ bản thân , quân đội , giáo viên công an

Tổng hợp Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 của đảng liên hệ bản thân , quân đội , giáo viên công an

Những nội dung trong các Nghị quyết tại hội Nghị trung ương 13 sẽ là đề tài dành cho các cán bộ Đảng viên làm bài thu hoạch. Dưới đây là mẫu bài thu hoạch, chuyên đề học tập và gợi ý viết bài thu hoạch về kết quả học tập, quán triệt các Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII. Mời các bạn cùng tham khảo Tổng hợp bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 của đảng liên hệ bản thân , quân đội , giáo viên công an :

Tải về Full mẫu

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 của đảng liên hệ bản thân

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG…………. CHI BỘ……………………………..  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày….. tháng. …..5 2021

Bài thu hoạch học tập quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii của đảng

Họ và tên : ………….…………………………………………………………………

Ngày sinh: ……………………………………………………….………..…

Chức vụ: …..………………………………..……………………………..…

Đơn vị công việc: ……………………….…………………………………….

Sau lúc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi xin thể hiện bản thu hoạch của tư nhân như sau:

I. NHẬN THỨC VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN, NHỮNG NỘI DUNG MỚI TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

…………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………..……………

II. LIÊN HỆ THỰC TIỄN, KẾ HOẠCH / CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA CÁ NHÂN

………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………..…………

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CẤP UỶ CẤP TRÊN ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THÀNH CÔNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN LẦN THỨ XIX, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG LẦN THỨ XXXII, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN, CHI BỘ CẤP MÌNH

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ  NGƯỜI VIẾT

Bài thu hoạch nghị quyết 13 của giáo viên

Họ và tên:……………………………………………………

Chức vụ: GV.

Công việc được giao hiện nay: ………………………..

Sau lúc được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tư nhân tôi đã rút ra được 1 số vấn đề sau:

Câu 1: Nghị quyết xác định 6 nhiệm vụ trọng điểm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Thứ nhất là tiếp diễn tăng mạnh xây dựng, chấn chỉnh Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong lành, lớn mạnh. Đổi mới phương thức chỉ đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục tăng mạnh tranh đấu phòng, chống quan liêu, tham nhũng, phung phí, thụ động, “ích lợi nhóm”, những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Xây dựng hàng ngũ đảng viên và cán bộ các đơn vị quản lý, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm giá, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của dân chúng với Đảng, Nhà nước, cơ chế xã hội chủ nghĩa.

Thứ 2, tập hợp kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà vắc-xin Covid-19 cho tập thể; bình phục, tăng trưởng kinh tế – xã hội, đổi mới mạnh bạo mẫu hình phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thiết chế tăng trưởng thích hợp với nền kinh tế thị phần đầy đủ, tiên tiến, hội nhập; tăng trưởng đồng bộ và tạo ra sự kết hợp giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; có chế độ cung cấp hiệu quả công ty trong nông nghiệp; tăng mạnh nghiên cứu, chuyển giao, phần mềm văn minh khoa học và công nghệ, đổi mới thông minh, nhất là những thành quả của cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ tư, tiến hành biến đổi số non sông, tăng trưởng kinh tế số, tăng lên năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để tăng trưởng kinh tế nhanh và vững bền; hoàn thiện hệ thống luật pháp, nhất là luật pháp về bảo hộ sở hữu trí não và khắc phục các mâu thuẫn dân sự, giải quyết những điểm nghẽn cản trở sự tăng trưởng của tổ quốc.

Thứ 3, giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp diễn tăng lên chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; đẩy mạnh tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội dân chúng, Công an dân chúng cách mệnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước tiên tiến, 1 số lực lượng tiến thẳng lên tiên tiến, tạo tiền đề cứng cáp nỗ lực 5 2030 xây dựng Quân đội dân chúng, Công an dân chúng cách mệnh, chính quy, tinh nhuệ, tiên tiến; cương quyết, kiên định bảo vệ cứng cáp độc lập, chủ quyền, hợp nhất, kiêm toàn bờ cõi, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hoà bình, bất biến để tăng trưởng tổ quốc.

Thứ tư, khơi dậy khát vọng tăng trưởng tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc; phát huy trị giá văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Non sông, hội nhập quốc tế; có chế độ chi tiết tăng trưởng văn hoá đồng bào dân tộc thiểu số; tiến hành tốt chế độ xã hội, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh bạo trong điều hành tăng trưởng xã hội, tiến hành văn minh, công bình xã hội, tăng lên chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam.

Thứ 5, hoàn thiện đồng bộ hệ thống luật pháp, chế độ, chế độ nhằm phát huy mạnh bạo dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của dân chúng; cùng lúc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong lành, lớn mạnh; canh tân tư pháp, đẩy mạnh pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội, trước nhất là sự kiểu mẫu làm theo luật pháp, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Chiến trường Non sông Việt Nam và tổ chức chính trị – xã hội các đơn vị quản lý, của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc.

Thứ 6, điều hành chặt chẽ, sử dụng cân đối, hiệu quả đất đai, khoáng sản; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, hăng hái khai triển các biện pháp thích nghi với chuyển đổi khí hậu, thiên tai hà khắc.

Câu 2: Từ địa điểm công việc của tôi là GV tổ GDTC-GDQP&AN, tôi có kế hoạch hành động để tăng lên chất lượng, hiệu quả công việc của mình chỉ cần khoảng đến đây là:

– Đề cao ý thức tự học, tự nghiên cứu, tinh thần tự giác kiểu mẫu; làm rõ những ý kiến, nội dung then chốt, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, chỉ tiêu tổng quát, các định hướng phệ, nhiệm vụ trọng điểm, các tiêu chí chủ công, các khâu đột phá chiến lược để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung tăng trưởng tư duy lý luận của Đảng, nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thành quả 35 5 đổi mới tổ quốc, nhất là 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội XII, nhận biết đầy đủ những thuận tiện, cơ hội, gian khổ thử thách và nhiệm vụ của các đơn vị quản lý ủy chỉ cần khoảng đến, liên hệ áp dụng thích hợp với đề nghị điều kiện chi tiết của mỗi địa phương, đơn vị để xác định và tiến hành tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2025.

– Bản thân luôn quyết tâm tự bồi dưỡng đem lại kết quả cao nhất trong bồi dưỡng thường xuyên thầy cô giáo. Luôn trau dồi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, dạn dĩ học hỏi và luôn tìm tòi đổi mới cách thức dạy học.

* Công tác chuyên môn:

+ Thực hiện đúng qui chế chuyên môn:

Luôn có tinh thần nghiêm chỉnh, tự giác trong việc cải tiến lề lối làm việc, tăng lên năng suất lao động. Thực hiện nghiêm chỉnh và tuân thủ đúng theo các chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ và luật pháp của Nhà nước. Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế của ngành, quy định cơ quan, đơn vị, bảo đảm số lượng, chất lượng ngày, giờ công sức động (Bảo đảm tham dự đầy đủ các buổi họp cơ quan, tổ chuyên môn, bảo đảm đúng giờ, tuyệt đối ko bỏ tiết – quên tiết…).

+ Hoạt động bồi dưỡng học trò giỏi, phụ đạo học trò yếu kém, tăng lên chất lượng giáo dục toàn diện:

Với nhân vật là học trò khá giỏi: Đoàn luyện kỹ năng tư duy, thông minh phê duyệt các câu hỏi để mở mang và đào sâu khai thác tri thức chuyên môn, chủ động phấn đấu tạo điều kiện tối đa để HS phát huy tính chủ động và tự học – tự rèn… Đối với học trò yếu kém: Bảo đảm HS nắm được những tri thức căn bản nhất theo chuẩn tri thức kỹ năng. Giảng giải chi tiết những, đàm thoại, trao đổi nhóm, cắt cử HS khá cung cấp hỗ trợ HS yếu… v.v

Câu 3: Tôi xin có vài yêu cầu với tổ chức chính quyền và đoàn thể, như sau:

1. Yêu cầu với nhà trường:

– Tăng mạnh tuyên truyền và tăng mạnh việc tiến hành đúng thì giờ công sức động, tùng bước có thể kết thúc hiện trạng GV “lững thững” lúc lên lớp… “hấp tấp” ra trước giờ học.

– Tăng mạnh bồi dưỡng, tạo điều kiện và khuyến khích việc tự học tự bồi dưỡng nhiều mặt chuyên môn của GV, bảo đảm bản lĩnh tiếp cận công việc đổi mới toàn diện GD chỉ cần khoảng sắp đến.

– Nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn để giảm thiểu “Bệnh Thành Tích” đang làm cản trở giai đoạn tăng lên chất lượng giảng dạy và giáo dục.

– Có giải pháp thiết thực tăng lên chất lượng giáo dục theo chiều rộng và cả chiều sâu mũi nhọn của đội tuyển HS giỏi các đơn vị quản lý, tạo tiền đề văn minh rõ nét cả lúc sau này phải tiến hành việc tuyển sinh đầu cấp theo địa bàn…

2. Yêu cầu với Công đoàn nhà trường: Không ngừng lại ở việc chính là cung cấp công việc chuyên môn của nhà trường nhưng còn ân cần thiết thực tới Tâm tình Tình cảm của hàng ngũ GV cũng sẽ góp phần đáng kể vào cung cấp Chuyên môn, như:

– Quan tâm thăm hỏi Cha Mẹ GV trong nhà trường, bởi đấy là việc “Uống nước nhớ nguồn”…; Mừng Sinh nhật của Anh Chị Em GV có thể theo tháng – quí – hoặc nửa 5…để mọi người ân cần nhau hơn!

– Tổ chức nhiều các hoạt động Văn hóa – TDTT – Ẩm thực bằng nhiều bề ngoài và cấp độ đề đẩy mạnh sức khỏe, tạo thú vui lành mạnh để đẩy mạnh ý thức Kết đoàn – lối sống giúp đỡ của số đông GV trong nhà trường. Không nên chỉ ngừng lại ở việc liên hoan rồi hát cho nhau nghe…như xưa nay thường làm.

3. Yêu cầu với Đoàn và Hội thanh niên nhà trường, như sau:

– Tăng mạnh việc Giáo dục đạo đức tư tưởng cho Đoàn tụ và Thanh niên theo các chủ đề – chủ điểm để tạo chuyển biến rồi tiến đến kết thúc các Vấn nạn Vi phạm nội qui: Hút thuốc lá và thuốc lá điện tử; Nói tục chửi thề; Đi học trễ; Vi phạm nền nếp y phục; Hay khiêu hấn – “Ăn hiếp” bạn học bằng nhiều bề ngoài…

– Góp phần phát động phong trào TDTT trong HS qua việc hoạt động của các CLB có tính XH hóa tự phát có chỉ dẫn, vừa giảm gánh nặng kinh phí của nhà trường phát huy các trang bị về CSVC đã có của nhà trường, tạo đà cho lối sống lành mạnh: Tự đoàn luyện cơ thể – tự nghiên cứu khoa học của HS, góp phần giảm thiểu những việc làm xấu như: Tụ họp…hoặc game trực tuyến…v.v

– Tiếp tục phát huy bản lĩnh của CLB văn hóa văn nghệ để có các Chương trình phát thanh tuyên truyền có chất lượng và ý nghĩa vào các thời kì nghỉ giữa buổi thích hợp với tâm sự ước vọng và thị hiếu của các em HS hơn.

……, ngày….. tháng…. 5 2021.

Người viết thu hoạch

Bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 quân đội công an

Họ và tên:………………………………………………………………..

Sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………………..

Bài thu hoạch học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii của đảng

Sau lúc tiếp nhận những nội dung căn bản Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam, tôi viết bản thu hoạch 1 số nội dung sau đây:

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Về kết cấu

Nghị quyết gồm có 2 phần chính, gồm:

+ Phần 1: Kết quả thật hiện Nghị quyết Đại hội XII

+ Phần 2. Tầm nhìn và định hướng tăng trưởng

2. Về nội dung

+ Các văn kiện được phê duyệt tại Đại hội XIII được xây dựng trên cơ sở tổng kết thâm thúy lý luận và thực tế; kết tinh trí não, ý chí, ước vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Các văn kiện đã tổng kết, bình chọn việc tiến hành Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc nhìn lại 35 5 thực hiện công cuộc đổi mới, 30 5 tiến hành Cương lĩnh 5 1991; tổng kết 10 5 tiến hành Cương lĩnh (bổ sung, tăng trưởng 5 2011), Chiến lược tăng trưởng kinh tế-xã hội 10 5 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế-xã hội 5 5 2021-2025; xác định chỉ tiêu, phương hướng tới 5 2030 và tầm nhìn tăng trưởng tổ quốc tới 5 2045.

+ Tiêu chí tổng quát được xác định: Tăng lên năng lực chỉ đạo, năng lực cầm quyền và sức đấu tranh của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh toàn diện; củng cố, đẩy mạnh niềm tin của dân chúng đối với Đảng, Nhà nước, cơ chế xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng tăng trưởng tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc liên kết với sức mạnh thời đại; tăng mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, tiên tiến hóa; xây dựng và bảo vệ cứng cáp Non sông, giữ vững môi trường hòa bình, bất biến; nỗ lực tới giữa thế kỷ XXI, nước ta biến thành nước tăng trưởng, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

+ Tiêu chí chi tiết: Nghị quyết đại hội XIII của Đảng để ra 3 chỉ tiêu chi tiết như sau:

Tới 5 2025, kỷ niệm 50 5 giải phóng hoàn toàn miền Nam, hợp nhất tổ quốc: Là nước đang tăng trưởng, có công nghiệp theo hướng tiên tiến, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Tới 5 2030, kỷ niệm 100 5 thành lập Đảng: Là nước đang tăng trưởng, có công nghiệp tiên tiến, thu nhập trung bình cao. Tới 5 2045, kỷ niệm 100 5 thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước tăng trưởng, thu nhập cao.

+ Nghị quyết nêu rõ định hướng các tiêu chí chủ công về tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 5 2021-2025; Định hướng tăng trưởng tổ quốc quá trình 2021-2030 và 6 nhiệm vụ trọng điểm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Chi tiết là: Tiếp tục tăng mạnh xây dựng, chấn chỉnh Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong lành, lớn mạnh. Đổi mới phương thức chỉ đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục tăng mạnh tranh đấu phòng, chống quan liêu, tham nhũng, phung phí, thụ động, “ích lợi nhóm”, những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng hàng ngũ đảng viên và cán bộ các đơn vị quản lý, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm giá, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của dân chúng với Đảng, Nhà nước, cơ chế xã hội chủ nghĩa.

Kế bên đấy tập hợp kiểm soát đại dịch COVD-19, tiêm chủng đại trà vắc xin COVID-19 cho tập thể; bình phục, tăng trưởng kinh tế-xã hội, đổi mới mạnh bạo mẫu hình phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thiết chế tăng trưởng thích hợp với nền kinh tế thị phần đầy đủ, tiên tiến, hội nhập; tăng trưởng đồng bộ và tạo ra sự kết hợp giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; có chế độ cung cấp hiệu quả công ty trong nông nghiệp; tăng mạnh nghiên cứu, chuyển giao, phần mềm văn minh khoa học và công nghệ, đổi mới thông minh, nhất là những thành quả của cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ tư, tiến hành biến đổi số non sông, tăng trưởng kinh tế số, tăng lên năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để tăng trưởng kinh tế nhanh và vững bền; hoàn thiện hệ thống luật pháp, nhất là luật pháp về bảo hộ sở hữu trí não và khắc phục các mâu thuẫn dân sự, giải quyết những điểm nghẽn cản trở sự tăng trưởng của tổ quốc.

Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp diễn tăng lên chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; đẩy mạnh tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội dân chúng, Công an dân chúng cách mệnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước tiên tiến, 1 số lực lượng tiến thẳng lên tiên tiến, tạo tiền đề cứng cáp nỗ lực 5 2030 xây dựng Quân đội dân chúng, Công an dân chúng cách mệnh chính quy, tinh nhuệ, tiên tiến; cương quyết, kiên định bảo vệ cứng cáp độc lập, chủ quyền, hợp nhất, kiêm toàn bờ cõi, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hoà bình, bất biến để tăng trưởng tổ quốc.

Khơi dậy khát vọng tăng trưởng tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc; phát huy trị giá văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Non sông, hội nhập quốc tế; có chế độ chi tiết tăng trưởng văn hoá đồng bào dân tộc thiểu số; tiến hành tốt chế độ xã hội, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh bạo trong điều hành tăng trưởng xã hội, tiến hành văn minh, công bình xã hội, tăng lên chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam.

Hoàn thiện đồng bộ hệ thống luật pháp, chế độ, chế độ nhằm phát huy mạnh bạo dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của dân chúng; cùng lúc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong lành, lớn mạnh; canh tân tư pháp, đẩy mạnh pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội, trước nhất là sự kiểu mẫu làm theo luật pháp, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Chiến trường Non sông Việt Nam và tổ chức chính trị-xã hội các đơn vị quản lý, của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc.

Quản lý chặt chẽ, sử dụng cân đối, hiệu quả đất đai, khoáng sản; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, hăng hái khai triển các biện pháp thích nghi với chuyển đổi khí hậu, thiên tai hà khắc.

+ 3 khâu đột phá chiến lược

Nghị quyết nêu 3 đột phá chiến lược được xác định là: Hoàn thiện đồng bộ thiết chế tăng trưởng, trước nhất là thiết chế tăng trưởng nền kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới quản trị non sông theo hướng tiên tiến, cạnh tranh hiệu quả.

dành đầu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức tiến hành tốt hệ thống pháp luật, chế độ, chế độ, kiến lập môi trường đầu cơ kinh doanh thuận tiện, lành mạnh, công bình cho mọi thành phần kinh tế, xúc tiến đổi mới thông minh; huy động, điều hành và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho tăng trưởng, nhất là đất đai, vốn đầu tư, hiệp tác công-tư; tăng mạnh phân cấp, phân quyền cân đối, hiệu quả, cùng lúc đẩy mạnh rà soát, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống luật pháp.

Phát triển nguồn nhân công, nhất là nguồn nhân công chất lượng cao; dành đầu tiên tăng trưởng nguồn nhân công cho công việc chỉ đạo, điều hành và các lĩnh vực cốt lõi trên cơ sở tăng lên, tạo bước chuyển biến mạnh bạo, toàn diện, căn bản về chất lượng giáo dục, tập huấn gắn với chế độ tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ thiên tài, tăng mạnh nghiên cứu, chuyển giao, phần mềm và tăng trưởng mạnh khoa học-công nghệ, đổi mới thông minh; khơi dậy khát vọng tăng trưởng tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc, phát huy trị giá văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam, ý thức kết đoàn, kiêu hãnh dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Non sông.

Xây dựng hệ thống kết cấu cơ sở vật chất đồng bộ, tiên tiến cả về kinh tế và xã hội; dành đầu tiên tăng trưởng 1 số công trình trọng tâm non sông về giao thông, thích nghi với chuyển đổi khí hậu; chú trọng tăng trưởng cơ sở vật chất thông tin, viễn thông, tạo nền móng biến đổi số non sông, từng bước tăng trưởng kinh tế số, xã hội số.

II. LIÊN HỆ THỰC TIỄN

Sau lúc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam, bản thân liên hệ với địa điểm công việc như sau:

1. Về địa phương nơi trú ngụ

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

2.Về phía đơn vị

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Về bản thân

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1.Yêu cầu, kiến nghị biện pháp để tiến hành hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam gắn với Nghị quyết đại hội của cơ quan, đơn vị

+ Ban hành chương trình hành động, kế hoạch để chi tiết hóa các nhiệm vụ, biện pháp thích hợp với tính năng, nhiệm vụ của cơ quan.

+ Phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng cán bộ, đảng viên trong tiến hành nhiệm vụ.

+ Thường xuyên, rà soát, giám sát kết quả thật hiện nhiệm vụ được giao.

+ Khen thưởng, cổ vũ kịp thời cán bộ, đảng viên có thành quả tốt trong tiến hành nhiệm vụ cũng như phê bình, kiểm điểm các tư nhân tiến hành ko tốt.

Xem thêm: Tổng Hợp Top 12 Trường Dạy Nghề Đầu Bếp Tại Tp Hcm, Học Ở Đâu Tốt Nhất

2. Yêu cầu, kiến nghị với cấp trên

Thường xuyên rà soát, giám sát đối với các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ trong khai triển tiến hành Nghị quyết để kịp thời lãnh đạo, khắc phục các vướng mắc nảy sinh cũng như có biện pháp thích hợp với từng thời khắc.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ……., ngày….. tháng….. 5 2021

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

Bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 của đảng về quốc phòng an ninh

Bài thu hoạch nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii của đảng

Họ và tên:……………………………………………………

Sinh hoạt tại chi bộ: …………………………………….

Sau lúc học tập, quán triệt những nội dung căn bản Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại địa phương, tôi viết bản thu hoạch 1 số nội dung sau đây:

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng đội Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị non sông Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.

Các văn kiện được phê duyệt tại Đại hội XIII được xây dựng trên cơ sở tổng kết thâm thúy lý luận và thực tế; kết tinh trí não, ý chí, ước vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Các văn kiện đã tổng kết, bình chọn việc tiến hành Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc nhìn lại 35 5 thực hiện công cuộc đổi mới, 30 5 tiến hành Cương lĩnh 5 1991; tổng kết 10 5 tiến hành Cương lĩnh (bổ sung, tăng trưởng 5 2011), Chiến lược tăng trưởng kinh tế-xã hội 10 5 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế-xã hội 5 5 2021-2025; xác định chỉ tiêu, phương hướng tới 5 2030 và tầm nhìn tăng trưởng tổ quốc tới 5 2045.

Tiêu chí tổng quát được xác định: Tăng lên năng lực chỉ đạo, năng lực cầm quyền và sức đấu tranh của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh toàn diện; củng cố, đẩy mạnh niềm tin của dân chúng đối với Đảng, Nhà nước, cơ chế xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng tăng trưởng tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc liên kết với sức mạnh thời đại; tăng mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, tiên tiến hóa; xây dựng và bảo vệ cứng cáp Non sông, giữ vững môi trường hòa bình, bất biến; nỗ lực tới giữa thế kỷ XXI, nước ta biến thành nước tăng trưởng, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tiêu chí chi tiết: Nghị quyết đại hội XIII của Đảng để ra 3 chỉ tiêu chi tiết như sau:

+ Tới 5 2025, kỷ niệm 50 5 giải phóng hoàn toàn miền Nam, hợp nhất tổ quốc: Là nước đang tăng trưởng, có công nghiệp theo hướng tiên tiến, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

+ Tới 5 2030, kỷ niệm 100 5 thành lập Đảng: Là nước đang tăng trưởng, có công nghiệp tiên tiến, thu nhập trung bình cao.

+ Tới 5 2045, kỷ niệm 100 5 thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước tăng trưởng, thu nhập cao.

Nghị quyết nêu rõ định hướng các tiêu chí chủ công về tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 5 2021-2025; Định hướng tăng trưởng tổ quốc quá trình 2021-2030 và 6 nhiệm vụ trọng điểm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Nghị quyết nêu 3 đột phá chiến lược được xác định là: Hoàn thiện đồng bộ thiết chế tăng trưởng, trước nhất là thiết chế tăng trưởng nền kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới quản trị non sông theo hướng tiên tiến, cạnh tranh hiệu quả.

dành đầu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức tiến hành tốt hệ thống pháp luật, chế độ, chế độ, kiến lập môi trường đầu cơ kinh doanh thuận tiện, lành mạnh, công bình cho mọi thành phần kinh tế, xúc tiến đổi mới thông minh; huy động, điều hành và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho tăng trưởng, nhất là đất đai, vốn đầu tư, hiệp tác công-tư; tăng mạnh phân cấp, phân quyền cân đối, hiệu quả, cùng lúc đẩy mạnh rà soát, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống luật pháp.

Phát triển nguồn nhân công, nhất là nguồn nhân công chất lượng cao; dành đầu tiên tăng trưởng nguồn nhân công cho công việc chỉ đạo, điều hành và các lĩnh vực cốt lõi trên cơ sở tăng lên, tạo bước chuyển biến mạnh bạo, toàn diện, căn bản về chất lượng giáo dục, tập huấn gắn với chế độ tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ thiên tài, tăng mạnh nghiên cứu, chuyển giao, phần mềm và tăng trưởng mạnh khoa học-công nghệ, đổi mới thông minh; khơi dậy khát vọng tăng trưởng tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc, phát huy trị giá văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam, ý thức kết đoàn, kiêu hãnh dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Non sông.

Xây dựng hệ thống kết cấu cơ sở vật chất đồng bộ, tiên tiến cả về kinh tế và xã hội; dành đầu tiên tăng trưởng 1 số công trình trọng tâm non sông về giao thông, thích nghi với chuyển đổi khí hậu; chú trọng tăng trưởng cơ sở vật chất thông tin, viễn thông, tạo nền móng biến đổi số non sông, từng bước tăng trưởng kinh tế số, xã hội số.

2. Chuyên đề 2: Chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội 10 5 2021-2030 và Kế hoạch tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 5 2021-2025, do đồng đội Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

Báo cáo về chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội 10 5 2021-2030, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, chủ đề của chiến lược là: Khơi dậy khát vọng tăng trưởng tổ quốc, phát huy mạnh bạo trị giá văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, tăng trưởng nhanh và vững bền trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới thông minh, biến đổi số; nỗ lực tới 5 2030 là nước đang tăng trưởng có công nghiệp tiên tiến, thu nhập trung bình cao và tới 5 2045 biến thành nước tăng trưởng, thu nhập cao.

Chiến lược cũng đề ra các chỉ tiêu tổng quát và tiêu chí chủ công, trong đấy có: Vận tốc phát triển tổng thành phầm trong nước (GDP) bình quân khoảng 7%/5; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành tới 5 2030 đạt khoảng 7.500 đô la Mỹ; tỉ lệ đô thị hóa đạt trên 50%; chỉ số tăng trưởng con người (HDI) duy trì trên 0,7; tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi…

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, tiến hành chiến thắng phương hướng, nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 5 2021 – 2025 là nhiệm vụ trọng điểm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các đơn vị quản lý, các đơn vị quản lý từ Trung ương tới cơ sở. Đồng đội đề nghị các đơn vị quản lý ủy đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng lãnh đạo quán triệt phương hướng, nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 5 2021 – 2025 trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các đơn vị quản lý, các đơn vị quản lý và đẩy mạnh chỉ đạo, tạo sự hợp nhất về nhận thức, hành động và lãnh đạo khai triển tiến hành.

Các bộ, ngành và địa phương chủ động xây dựng và tiến hành các nhiệm vụ, biện pháp nhằm khai triển tiến hành có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 5 2021 – 2025; rút kinh nghiệm việc tiến hành các nhiệm vụ, biện pháp và chỉ tiêu trong từng quá trình để yêu cầu điều chỉnh, bổ sung các biện pháp trong giai đoạn tiến hành. Tổ chức rà soát, giám sát, bình chọn, theo dõi tình hình khai triển tiến hành các nhiệm vụ, biện pháp.

Chiến trường Non sông Việt Nam và các đoàn thể dân chúng có nghĩa vụ tuyên truyền, chuyển động dân chúng tiến hành các nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 5 2021 – 2025; tiến hành giám sát, phản biện xã hội các đề án, chế độ tăng trưởng kinh tế – xã hội, tiến hành các chỉ tiêu 5 5.

3. Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công việc xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng đội Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề “Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Tổng kết công việc xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng” gồm 2 phần phệ: Tổng kết công việc xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII và Tổng kết thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, tình hình toàn cầu, khu vực tiếp diễn có những diễn biến mau chóng, phức tạp, khó lường, đặc trưng, đại dịch Covid-19 từ đầu 5 2020 đã ảnh hưởng thụ động tới mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội tổ quốc, trong đấy có công việc xây dựng Đảng. Trong bối cảnh đấy, công việc xây dựng, chấn chỉnh Đảng được Trung ương và cấp uỷ, tổ chức đảng các đơn vị quản lý đặc trưng coi trọng, khai triển tiến hành toàn diện, đồng bộ với nỗ lực chính trị cao, phấn đấu phệ, hành động quyết liệt, có trọng điểm, trọng tâm và đạt được nhiều kết quả chi tiết, rõ rệt, góp phần quan trọng tiến hành chiến thắng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng đội Phạm Minh Chính nói đến, trên cơ sở tổng kết tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và khởi hành từ tình hình thực tiễn, Đại hội XII đã chỉ rõ: Trong những 5 đến, phải tăng mạnh hơn nữa công việc xây dựng Đảng, trọng điểm là cương quyết, kiên định tiếp diễn tăng mạnh tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “1 số vấn đề cần kíp về xây dựng Đảng hiện tại”. Thành ra, Đại hội XII đặc trưng nhấn mạnh tới công việc xây dựng, chấn chỉnh Đảng và bổ sung 3 nhóm nội dung mới so với Đại hội XI, gồm bổ sung 2 nhiệm vụ, biện pháp về công việc xây dựng Đảng; bổ sung và nhấn mạnh việc tranh đấu chặn đứng, đẩy lùi những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bổ sung nội dung xây dựng Đảng về đạo đức trong công việc xây dựng Đảng.

Như vậy, cộng với việc đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, biện pháp về công việc xây dựng Đảng, Đại hội xác định 6 nhiệm vụ trọng điểm trong nhiệm kỳ, thì 2 nhiệm vụ trọng điểm là về công việc xây dựng Đảng.

Để tiến hành 10 nhiệm vụ về xây dựng Đảng, nhất là 2 trong 6 nhiệm vụ trọng điểm Đại hội đề ra, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành 4 nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng và 1 quy định về nêu gương; Bộ Chính trị, Ban Bí thơ đã ban hành hơn 130 văn bản để chỉ đạo, lãnh đạo công việc xây dựng Đảng và khai triển tiến hành toàn diện, đồng bộ trong nhiệm kỳ Đại hội XII.

Trên cơ sở phân tách 1 số giảm thiểu, thiếu sót cần giải quyết, đồng đội Phạm Minh Chính nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tế của công việc xây dựng, chấn chỉnh Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII.

Trước hết, phải kiên trì và áp dụng, tăng trưởng thông minh Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tiến hành nghiêm các nguyên lý của Đảng; kịp thời tổng kết thực tế, tăng trưởng lý luận để đổi mới thông minh, chống thủ cựu, bê trệ và những biểu lộ thời cơ chính trị.

Kế bên đấy, phải đặc trưng coi trọng sự kết đoàn, hợp nhất trong Đảng. Người đứng đầu các đơn vị quản lý phải thực thụ kiểu mẫu, nói đi đôi với làm. Thường xuyên đẩy mạnh mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa Đảng với Nhân dân, phát huy vai trò của Nhân dân và dựa vào dân để xây dựng Đảng.

Đồng đội Phạm Minh Chính khẳng định, công việc cán bộ là “cốt lõi” của công việc xây dựng Đảng, “cốt lõi” của nhiệm vụ “cốt lõi”, là yếu tố quyết định sự thành bại của cách mệnh. Thành ra, phải đặc trưng coi trọng xây dựng hàng ngũ cán bộ các đơn vị quản lý, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và Nhân dân.

Cùng lúc, xây dựng Đảng phải gắn kết chặt chẽ với chỉ đạo tăng trưởng kinh tế – xã hội, tăng trưởng văn hóa, con người Việt Nam, đảm bảo quốc phòng, an ninh và chủ động, hăng hái hội nhập quốc tế. Liên kết chặt chẽ, hiệu quả giữa xây dựng và chấn chỉnh Đảng; cùng lúc, xác định đúng trọng điểm, trọng tâm và khâu đột phá.

Đặc thù, trong chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức tiến hành phải có nỗ lực chính trị cao, phấn đấu phệ, hành động quyết liệt, có trọng điểm, trọng tâm và có bước đi thích hợp. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng nhấn mạnh, những việc chưa có quy định mà thực tế đã chứng minh là đúng, tiến hành có hiệu quả, có sự nhất trí, hợp nhất cao thì đưa vào quy định để tiến hành; những vấn đề còn có quan điểm không giống nhau thì tiếp diễn nghiên cứu, thực hiện thử nghiệm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở mang dần, ko cầu toàn, ko hot vội. Trước những vấn đề khó, phức tạp, mẫn cảm thì càng phải giữ vững nguyên lý, tiến hành nhất quán, phát huy dân chủ, huy động trí não số đông; cầu thị, khiêm tốn, lắng tai và đặt sự nghiệp chung của Đảng, ích lợi của non sông, dân tộc và dân chúng lên trên hết, trước nhất.

Đồng đội Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong những 5 đến, tình hình toàn cầu, khu vực tiếp diễn có những diễn biến mau chóng, phức tạp, khó dự đoán… sẽ ảnh hưởng mạnh, nhiều chiều tới công việc xây dựng, chấn chỉnh Đảng. Chính thành ra, trong những 5 đến, phải đặc trưng coi trọng và tăng mạnh hơn nữa xây dựng, chấn chỉnh Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.

4. Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng đội Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nêu rõ, quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đấy sức mạnh quân sự là đặc biệt, lực lượng vũ trang dân chúng làm cốt cán; bảo vệ tổ quốc, giữ nước từ sớm, từ xa, diễn ra từ nước chưa nguy; chuẩn bị đánh thắng mọi hình thái chiến tranh xâm lăng nếu xảy ra. Quan điểm về quốc phòng, bảo vệ Non sông là bộ phận quan trọng trong hệ thống ý kiến, đường lối chỉ đạo cách mệnh của Đảng, là “kim chỉ nam” cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tiến hành nhiệm vụ bảo vệ Non sông. Trong giai đoạn chỉ đạo, nhận thức, tư duy của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Non sông ko dừng được tăng trưởng, đổi mới thích hợp với tình hình thực tế của từng quá trình cách mệnh, góp phần tiến hành chiến thắng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ cứng cáp Non sông trong tình hình mới. Trên cơ sở bình chọn đúng tình hình trong nước, khu vực, quốc tế và xu hướng của thời đại, Đại hội XIII của Đảng tiếp diễn khẳng định, bổ sung, tăng trưởng những ý kiến căn bản về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Non sông trong thời đoạn mới.

5. Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh non sông, do đồng đội Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhất là Báo cáo Chính trị đã nêu những nhận thức mới, tư duy mới về vấn đề an ninh thế giới, an ninh phi truyền thống và an ninh non sông so với Đại hội XII. Trong bối cảnh thế giới hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện tại, Đại hội XIII của Đảng ta xác định: Vấn đề an ninh non sông cần được hiểu 1 cách toàn diện hơn, rộng hơn, sâu hơn, ko chỉ có các vấn đề an ninh chính trị, quân sự truyền thống nhưng còn bao quát cả những vấn đề an ninh phi truyền thống, như: An ninh mạng; khủng bố, tù nhân có tổ chức, tù nhân xuyên non sông; an ninh vốn đầu tư – tiền tệ; an ninh năng lượng; an ninh lương thực; an ninh môi trường, dịch bệnh; thậm chí cũng cần phải bàn tới “an ninh chính quyền”, “an ninh cơ chế”…

Lần trước tiên xác định “an ninh con người”, bảo vệ “an ninh con người” nhằm chi tiết hóa các tư tưởng lập hiến đã nêu trong Hiến pháp 2013 và biến thành các chỉ tiêu, định hướng tăng trưởng tổ quốc từ 5 2021 tới 2025, 2030 và tầm nhìn tới 5 2045. Như vậy, Đại hội XIII của Đảng đặt yếu tố con người, an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động, bảo vệ an ninh con người vừa là chỉ tiêu nỗ lực, vừa là động lực đảm bảo cho sự bất biến chính trị xã hội và xây dựng, tăng trưởng tổ quốc trường tồn, hưng thịnh. Đại hội XIII xác định: “Chú trọng an ninh, an toàn là 1 trong những nhân tố bậc nhất trong cuộc sống của người dân”, cho nên bảo vệ an ninh non sông cũng chính là bảo vệ cuộc sống của người dân.

Có thể nói chung: “An ninh con người là tình trạng người dân được sống bất biến, an toàn, ko bị dọa nạt bởi các nguy cơ xâm hại; bảo vệ an ninh con người là đảm bảo và thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền căn bản của công dân được quy định trong Hiến pháp 5 2013, đảm bảo mọi người dân được sống no đủ, tự do, hạnh phúc trong 1 môi trường xã hội thứ tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh”.

II. LIÊN HỆ THỰC TIỄN

bám sát chương trình công việc của đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch và giải pháp tiến hành chương trình công việc hàng 5 của đơn vị. Duy trì, tăng lên chất lượng chuyên môn. Chủ động phối hợp tốt trong tiến hành nhiệm vụ chung, bảo đảm hiệu quả trong công việc, chất lượng và tiến độ công tác được giao.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở, Quy chế văn hóa công sở và các quy định khác do cấp trên ban hành.

Về tiến hành Quy định 213 – QĐ/TW của Bộ Chính trị: Đảng viên phải kiểu mẫu chấp hành các quy định của địa phương nơi trú ngụ, tham dự sinh hoạt, đóng góp quan điểm xây dựng tổ chức, chính quyền nơi trú ngụ.

Bản thân chuyển động gia đình hăng hái tiến hành các quy định của địa phương nơi trú ngụ, tham dự đầy đủ các cuộc họp của địa phương. Di chuyển gia đình và người nhà hăng hái tham dự vào việc bầu cử HĐND các đơn vị quản lý ở địa phương nơi trú ngụ.

Có tinh thần gìn giữ an ninh trật, bảo đảm an toàn tại nơi làm việc cũng như tại nơi trú ngụ chỉ cần khoảng trước và sau Đại hội Đảng lần thứ XIII, Bầu cử Quốc hội và HĐND các đơn vị quản lý.

Bản thân và gia đình ko nói hoặc làm trái với các quy định của Đảng, ý thức nghị quyết của Đại hội XIII.

Chuẩn bị tham dự các công tác liên can tới công việc tuyên truyền chuyển động chào mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII, Bầu cử Quốc hội và HĐND các đơn vị quản lý nhiệm kỳ 2021-2026.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Ban hành chương trình hành động, kế hoạch để chi tiết hóa các nhiệm vụ, biện pháp thích hợp với tính năng, nhiệm vụ của cơ quan.

Phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng cán bộ, đảng viên trong tiến hành nhiệm vụ.

Thường xuyên, rà soát, giám sát kết quả thật hiện nhiệm vụ được giao.

Khen thưởng, cổ vũ kịp thời cán bộ, đảng viên có thành quả tốt trong tiến hành nhiệm vụ cũng như phê bình, kiểm điểm các tư nhân tiến hành ko tốt.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ BÍ THƯ , ngày ….. tháng ….. 5 2021

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

Bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 của đảng liên hệ bản thân giáo viên

Bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 của đảng liên hệ bản thân giáo viên

Hướng dẫn viết nội dung bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13

Dưới đây là Hướng dẫn viết nội dung bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 hãy cùng tham khảo nhé :

Hướng dẫn viết nội dung bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13

Bài thu hoạch tư nhân cần làm rõ 1 số vấn đề sau đây:

Bám sát nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để phân tách, làm rõ nhận thức thâm thúy nhất của bản thân về những vấn đề căn bản, những nội dung mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Từ những nội dung đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt, mỗi tư nhân liên hệ thực tế của tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể và bản thân để xây dựng kế hoạch/chương trình hành động tiến hành Nghị quyết trên cơ sở áp dụng các chỉ tiêu, ý kiến, nhiệm vụ, biện pháp của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cùng lúc phải bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nghị quyết đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ và tình hình thực tế của đơn vị. Kế hoạch / chương trình hành động của tư nhân cần có tính đấu tranh cao, trình bày ý chí, nỗ lực khát vọng vươn lên và có biện pháp tiến hành bảo đảm khả thi, hiệu quả. Yêu cầu, kiến nghị đối với cấp uỷ cấp trên để tổ chức tiến hành tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, Nghị quyết Đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ cấp mình.

5 bài học kinh nghiệm đại hội 13

Hội nghị khai triển quán triệt 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập hợp vào những vấn đề then chốt, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm:

5 bài học kinh nghiệm đại hội 13 Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng đội Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị non sông Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt. Chuyên đề 2: Chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội 10 5 2021-2030 và Kế hoạch tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 5 2021-2025, do đồng đội Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt. Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công việc xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng đội Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt. Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng đội Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt. Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh non sông, do đồng đội Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 của đảng liên hệ bản thân violet

Dưới đây là bài thu hoạch nghị quyết 13 Bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 của đảng liên hệ bản thân violeta giáo viên chi tiết đầy đủ nhất :

*
Bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 của đảng liên hệ bản thân violet
ĐẢNG BỘ………………………

CHI BỘ…………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày….. tháng….. 5 2020

Bài thu hoạch học tập, quán triệt nghị quyết đại hội 13 của đảng

Họ và tên:…………………………………………………………………….

Chức vụ Đảng, chính quyền: ………………………………………….

Đơn vị công việc: ……………………………………………………………

NỘI DUNG THU HOẠCH

I. Nhận thức về các nội dung Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng

Qua giai đoạn nghiên cứu các tài liệu của họp Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII được khai triển quán triệt tại Đảng bộ……………….. Bản thân tôi nhận thức được:

Trong 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm chỉnh hội nghị, Ban Chấp hành TW đã khắc phục khối lượng phệ công tác, đã hợp nhất cao về các nội dung như:

1. Về tổng kết công việc nhân sự Đại hội XIII

Ban Chấp hành Trung ương hợp nhất cao Báo cáo của Bộ Chính trị về tổng kết công việc nhân sự Đại hội XII và nhấn mạnh: Công việc sẵn sàng nhân sự được thực hiện chặt chẽ, cẩn trọng, đúng quy định; bảo bảo sự chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương. Việc bầu được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương căn bản đảm đảm cơ cấu, số lượng, chất lượng, có sự hài hoà, cân đối giữa kế thừa,, bất biến và đổi mới, tăng trưởng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay đã chỉ đạo tiến hành có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Non sông trên tất cả các lĩnh vực; góp phần quan trọng tăng lên vai trò, vị thế, tiềm lực, uy tín của tổ quốc và củng cố, đẩy mạnh niềm tin của dân chúng đối với Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương cũng chỉ ra 1 số giảm thiểu, bất cập căn bản trong công việc nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII: Tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ tính lượng hóa chưa cao; chỉ tiêu đặc biệt để phân biệt giữa các nhóm chức danh chưa thật rõ. Việc xác định, phân bổ số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng ở 1 số nơi chưa thực thụ sát với đề nghị nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Còn có sự không giống nhau về độ tuổi tái cử giữa các đồng đội Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng công việc ở địa phương v