Cách đánh giá trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn

*

*

*

UBND HUYỆN YÊN LẠC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*

Số: 256/GDĐT-MN

V/v đánh giá bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

*
*

Yên Lạc, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non trong huyện .

1. Đối tượng: 100 % trẻ 5 tuổi học tại các trường mầm non.

Bạn đang xem: Cách đánh giá trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn

2. Nội dung:

- Đánh giá bộ chuẩn kiến thức đã học trong chương trình GDMN; gồm các nội dung làm quen với toán, chữ cái, tạo hình, môi trường xung quanh.

- Nội dung bài đánh giá bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi; Phòng giáo dục chuẩn bị.

3. Hình thức:

Các trường mầm non chuẩn bị phòng học, bàn, ghế và bút sáp cho trẻ; tổ chức đánh giá bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi theo lớp, mỗi phòng sẽ có 1 giám thị là giáo viên dạy lớp 5 tuổi do phòng GD&ĐT điều động và 1 giáo viên dạy lớp 4 tuổi do nhà trường cử.

4.Thời gian, địa điểm:

+ 7h30 - 8h các giám thị kiểm tra CSVC xếp phòng thi.

Xem thêm: Tại Sao Lao Động Không Phải Hàng Hóa, Hàng Hóa Sức Lao Động Là Gì

+ Từ 8h- 8h10 mở đề và phát đề thi cho học sinh.

+ Từ 8h10 - 8h40 trẻ làm bài (Phát đề thi theo nội dung từng bài phát bài số 1 thi xong thu bài mới phát bài thứ 2 cứ như vậy cho đến hết)

+ Từ 8h40 - 9 h00niêm phong bài thi có dấu giáp lai của nhà trường.

+ Từ 9 h00 - 10h00 nộp bài về phòng GD&ĐT.

Các trường mầm non gửi danh sách học sinh học lớp 5 tuổi và giới thiệu 1 phó hiệu trưởng , giáo viên dạy lớp 4 tuổi, 5 tuổi tương ứng với số lớp 5 tuổi của trường về phòng GD&ĐT qua đường mail haiyenlac

Nhận được công văn này; Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các

trường mầm non chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức đánh giá chuẩn phát triển trể 5 tuổi đạt kết quả ./.

Nơi nhận:

- Các trường MN (T/h)

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;

- Lưu HC, MN.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Đức Hạnh

File đính kèm:
*
Tệp đính kèm: cv_danh_gia_chuan_pt_tre_5_tuoi1_45202210.doc