Cách Đọc Ed Trong Thì Quá Khứ Đơn

Thì vượt khứ đơnlà một vào những thì quan lại trọng với căn bản nhất trong ngữ pháp tiếng Anh. Nó thường được sử dụng thường xulặng với phổ biến vào văn phạm tiếng Anh. Vì vậy những bạn nhất định phải hiểu rõ cùng nắm vững công thức, biện pháp sử dụng cũng như dấu hiệu nhận biết của thì nàyđể sử dụngthành thạo cả vào bài bác thi lẫn giao tiếp từng ngày nhé! earlsdaughter.com đã tổng hợp những kiến thức cần thiết nhất để góp các bạn có thể hiểu rõ cấu trúc của ngữ pháp này. Hy vọng bài xích viết này còn có thể góp íchcho những bạn trong công việc với học tập.

Bạn đang xem: Cách đọc ed trong thì quá khứ đơn

1. Định nghĩa

Thì thừa khứ đơn (Past simple)dùng để diễn tả hành động sự vật xác định trong thừa khứ hoặc vừa mới kết thúc.

2. Cách dùng

Cách dùngVí dụ

Diễn đạt một hành động đãxảy ra và chấm dứt trọn vẹn vào vượt khứ, không thể tương quan đến hiện tại.

Hevisitedhis grandmother lastweekkết thúc.(Anh ấy đã đến thăm bà bản thân vào cuối tuần trước.)

My sisterleftthis place three years ago.(Chị gái tôi đã rời khỏi nơi này 3 năm trước rồi.)

Hediedin 1972.(Ông ta mất vào năm 1972.)

Diễn tả kinh nghiệm trong thừa khứ.

(thường đi với các từ/ cụm từ: always (luôn luôn), often (hay), never (ko bao giờ), every, when I was a child (khi tôi còn nhỏ), when I was young (Lúc tôi còn trẻ), … )

When I was a kid, I walked to school every day.

Hevisitedhis parents every weekend.

Shewenthome page every Friday.

Diễn đạt một chuỗi hoạt động đã xảy ra vào thừa khứ, hành động này xảy ra kế tiếp hành động kia.Shecametrang chính,switchedon the computer andcheckedher e-mails.

Sheturnedon her computer,readthe message on Facebook andansweredit.

Diễn đạt một hành động xen vào một hành động đang diễn ra vào vượt khứ.When I was having breakfast, the phone suddenlyrang.

When I was cooking, my parentscame.

Dùng trong câu điều kiện loại II.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Bình Sữa Dr Brown 'S, Hướng Dẫn Cách Dùng Bình Sữa Dr Brown Đúng Cách

If Ihada million USD, I would buy that car.

If Iwereyou, I would bởi it.

3. Công thức thì thừa khứ đơn

Thể

Động từ “to be”

Động từ “thường”

Khẳng định

Khẳng định:S + was/ were

CHÚ Ý:

S = I/ He/ She/ It (số ít) + was

S= We/ You/ They (số nhiều) + were

Ví dụ:

– Iwasat my friend’s house yesterday morning. (Tôi đã ở đơn vị bạn tôi sáng ngày hôm qua.)

– Theywerein London on their summer holiday last year. (Họ ở Luân Đôn vào kỳ nghỉ hnai lưng năm ngoái.)

Khẳng định: S + V(past tense)

Ví dụ:

– WestudiedEnglish last night. (Tối qua Cửa Hàng chúng tôi đã học tiếng Anh.)

– Hemethis old frikết thúc near his house yesterday. (Anh ấy đã gặp người bạn cũ của bản thân ngay gần công ty ngày trong ngày hôm qua.)

Phủ định

Phủ định: S + was/werenot + V (nguyên ổn thể)

Đối với câu phủ định ta chỉ cần thêm “not” vào sau cùng động từ “khổng lồ be”.

CHÚ Ý:

– was not = wasn’t

– were not = weren’t

Ví dụ:

– Shewasn’tvery happy last night because of having lost money. (Tối qua cô ấy ko vui vị mất tiền)

-Weweren’tat trang chủ yesterday. (Hôm qua Cửa Hàng chúng tôi ko ở nhà.)

Phủ định: S + did not + V (ngulặng thể)

Trong thìquá khứ đơn câu phủ địnhta mượn trợ động từ “did + not” (viết tắt là “didn’t), động từ theo sau ở dạng nguim thể.)

Ví dụ:

– Hedidn’t cometo school last week. (Tuần trước cậu ta không đến trường.)

– Wedidn’t seehlặng at the cinema last night. (Chúng tôi không trông thấy anh ta tại rạp chiếu phlặng tối trong ngày hôm qua.)

Nghi vấn

Câu hỏi: Was/Were+ S + V(nguyên ổn thể)?

Trả lời: Yes, I/ he/ she/ it + was.

– No, I/ he/ she/ it + wasn’t

Yes, we/ you/ they + were.

– No, we/ you/ they + weren’t.

Câu hỏi ta chỉ cần đảo động từ “to be” lên trước chủ ngữ.

Ví dụ:

–Wasshe tired of hearing her customer’s complaint yesterday? (Cô ấy có bị mệt vì nghe quý khách hàng phàn nàn ngày hôm qua không?)

Yes, she was./ No, she wasn’t. (Có, cô ấy gồm./ Không, cô ấy không.)

–Werethey at work yesterday? (Hôm qua họ gồm làm cho việc không?)

Yes, they were./ No, they weren’t. (Có, họ có./ Không, họ không.)

Câu hỏi: Did + S + V(nguim thể)?

Trong thì quá khứ đơn với câu hỏi ta mượn trợ động từ “did” đảo lên trước chủ ngữ, động từ theo sau ở dạng nguim thể.

Ví dụ:

–DidyouvisitHo Chi Minch Museum with your class last weekend? (Bạn gồm đi thăm bảo tàng Hồ Chí Minc với lớp của bạn cuối tuần trước tuyệt không?)

Yes, I did./ No, I didn’t. (Có, bản thân có./ Không, mình ko.)

–Didhemissthe train yesterday? (Cậu ta bao gồm lỡ chuyến tàu ngày trong ngày hôm qua tuyệt không?)

Yes, he did./ No, he didn’t. (Có, cậu ta tất cả./ Không, cậu ta không.)

4. Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

Trong câu bao gồm các trạng từ chỉ thời gian trong thừa khứ:

– yesterday (hôm qua)

– last night/ last week/ last month/ last year:tối qua/ tuần trước/ tháng trước/ năm ngoái

– ago:Cách đây. (two hours ago:phương pháp đây 2 giờ/ two weeks ago:bí quyết đây 2 ngày …)

– when:khi(vào câu kể)

5.Cách phân tách động từ ở thì vượt khứ đơn

*

a. Thêm đuôi “-ed” vào sau động từ

Thông thường ta thêm “ed” vào sau độngtừ bao gồm quy tắc (Regular verbs)

Ví dụ: watch – watched / turn – turned/ want – wanted/ attach – attached/ play - played

b.Đối với các động từ tận cùng là “e” =>chỉ cần thêm “d”.

Ví dụ:type – typed/ smile – smiled/ agree – agreed/ die - died

c. Nếu động từ tất cả mộtrung ương tiết, tận thuộc là mộtphụ âm vàtrước phụ âm là mộtnguan tâm => nhân đôi phụ âm đó lênrồi mới thêm “-ed”.

Ví dụ: stop – stopped/ cửa hàng – shopped/ tap – tapped

d. Nếu động từ gồm nhị âm tiết, tận thuộc là mộtphụ âm, trước phụ âm là mộtnguyên lòng với được đọc mạnh ở âm cuối => nhân đôi phụ âm đó lênrồi thêm “-ed”.

Ví dụ:permit - permitted/commit – committed/ prefer – preferred

e. Nếu động từtận thuộc là"l", trước"l"là mộtnguyên âm đơn=> nhân đôi"l"rồi thêm “-ed”.

Ví dụ:travel – travelled/ cancel - cancelled

f. Nếu động từ tận thuộc là “y”

+Nếu trước “y” là mộtnguan tâm (u, e, o, a, i) => cộng thêm “ed”.

Ví dụ: play – played/ stay – stayed

+Nếu trước “y” là một phụ âm => đổi “y” thành “i " rồi mới thêm "ed”.

Ví dụ: study – studied/ cry – cried/ try -tried

6. Cách phạt âm đuôi "-ed":

Note: biện pháp nhận diệnphụ âm cuối phải dựa vào phiên âm quốc tế(international transcription) chứ không dựa vào cách viết (spelling).

- Group 1 - đọc thành /t/:Kết thúc bằng 7 âm vô tkhô cứng (voiceless):/k/, /p/, /f/, /s/, /ʃ/, /ʧ/, /θ/

Ví dụ:

liked /laɪkt/; baked /beɪkt/; cooked /kʊkt/; typed /taɪpt/; stopped /stɒpt/; hoped /həʊpt/;

laughed /lɑːft/;coughed /kɒft/; watched /wɒtʃt/; reached /riːtʃt/; searched /sɜːtʃt/;

washed /wɒʃt/; kissed /kɪst/; fixed /fɪkst/

- Group 2- đọc thành /ɪd/:Kết thúc bằng 2 âm:/t/, /d/

Ví dụ:

needed /niːdɪd/; decided /dɪˈsaɪ.dɪd/; amended /əˈmendɪd/; intended /ɪnˈtendɪd/;

responded /rɪˈspɒndɪd/; related /rɪˈleɪ.tɪd/; waited /weɪtɪd/; wanted /ˈwɒntɪd/;

started /stɑːtɪd/; invited /ɪnˈvaɪtɪd/

- Group 3- đọc thành /d/:Kết thúc bằng các âm hữu thanh còn lại (voiced) và ngulặng âm:/m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /r/, /v/, /ð/, /dʒ/, /ʒ/, /z/, /eɪ/, /aɪ/ …

Ví dụ:

robbed /rəʊbd/; bribed /braɪbd/; hugged /hʌɡd/; begged /beɡd/; called /kɔːld/; smiled /smaɪld/;

listened /ˈlɪsəned/; opened /ˈəʊpənd/; compared /kəmˈpeərd/; monitored /ˈmɒnɪtərd/;

loved /lʌvd/; received /rɪˈsiːvd/; manage /ˈmænɪdʒd/; changed /tʃeɪndʒd/; used /juːzd/; played /pleɪd/

7. Một số động từ bất quytắc (Irregular verbs - không thêm “ed”)

Có một số động từ khi sử dụng ở thì quá khứ không theo quytắc thêm “ed”. Những động từ này ta cần tự học thuộc chứ không có một quy tắc chuyển đổi nào. Dưới đây là một số động từ bất quy tắc thường dùng: