Cách sử dụng more than

/Ngoại ngữ / Học Tiếng Anh / Cách Dùng So Sánh More Than Trong Tiếng Anh, Các Dạng So Sánh Trong Tiếng Anh (Comparisons)

Câu So sánh là vấn đề ngữ pháp rất thông dụngdướigiờ đồng hồ Anh. Đặc biệtdướimột sốkì thi chứng chỉ quốc tế, việcdùngmột sốmẫucâu So sánh giúp đỡ bạn tăng điểm và chế tạo ra tuyệt hảo về kĩ năng ngôn từ của bạn đối với giám khảo tuyệt người hội thoại.

Bạn đang xem: Cách sử dụng more than

Đang xem: Cách sử dụng đối chiếu more than vào Tiếng Anh

So sánh là một trong những phần ngữ pháp đượcdùngvô cùng thịnh hành với quan lại trọngdướigiờ đồng hồ Anh tiếp xúc cũng tương tự dướimột trong những kỳ thi IELTS, TOEIC,TOEFL,một sốdạng câu So sánh đượcdùngkhông hề ít cùng phổ biến. Cùng earlsdaughter.commày mò những kiến thức và kỹ năng về dạng câu này nhé.

Trước Lúc đi vàoxét nghiệm phácông thức của câu So sánh thì bọn họ buộc phải biệt lập tính/ trạng từ bỏ nthêm với tính/ trạng từ bỏ lâu năm. Hãy thuộc earlsdaughter.comkiếm tìm hiểutoàn bộmột sốdạng của câu So sánh nhé!

Nội dung chính

I. PHÂN BIỆT CÁC LOẠI TÍNH TỪ

Tính trường đoản cú ngắn:Các loạitính từ bỏ có một âm ngày tiết (VD: short, tall, long, etc.)Tính tự bao gồm 2 âm huyết đuôiy (VD: lovely)ow (VD: narrow)le (VD: gentle)er (VD: clever)et (VD: quiet)Tính trường đoản cú dài:nhữngtính tự bao gồm 2 âm tiết ko bao gồmnhữngtừ bỏ gồm đuôi nói trên (VD: perfect, nervous, etc.)nhữngtính tự tất cả 3 âm ngày tiết trsinh sống lên (beautiful, dangerous, intelligent, etc.)

II. CÁC LOẠI CẤU TRÚC SO SÁNH

Chúng ta đối chiếu Khi 2 thiết bị, 2 tín đồ, 2 team đối tượng người tiêu dùng tất cả cùng tính chất.

VD: chiều cao, chiều dai, độ dễ thương, tuổi tác, v…v…

1. So sánh bằng (Equality)

So sánh ngang bởi đượcdùngkhi so sánh thân hai bạn, nhị đồ vật, nhị việc hoặc nhị team đối tượng người sử dụng cùng tính chất…

Cấu trúc sử dụng: as …. as

Khẳng định (positive):S + V + as + adj/ adv+ as + N/pronounPhủ định (negative): S + V + not + so/as + adj/adv + N/Pronoun VD:

My oto is as new as your oto.My car is not as new as your oto.

Lưu ý: sauasnên là 1 trong những đại từ nhân xưng chủ ngữ, ko được là một tân ngữ,bởi vì đónhữngbạnchẳng thểnói là

My car is as new as you.

Mà yêu cầu là:


*

*

*

Công thức so sánh bội sốSo sánh bội số là so sánh: bởi nửa (half), gấp đôi (twice), cấp cha (three times),…Không được sử dụng so sánh hơn kém mà thực hiện so sánh bởi, khi so sánh đề xuất xác minh danh tự là đếm được hay không đếm được, vày đằng trước bọn chúng tất cả many/ much.

S + V + bội số (twice, three, times,…) + as + much/ many/ adj/ adv + as + nounVí dụ:

This encyclopedia costs twice as much as the other one. (Sách bách khoa đắt hơn vội gấp đôi đối với các sách khác.)Last week, Fred ate three times as many oysters as Bob. (Tuần trước, Fred sẽ nạp năng lượng sò vội vàng 3 lần so với Bob.)

IV. CÁC DẠNG ĐẶC BIỆT CỦA SO SÁNH

1. So sánh dạng cấp các lần (Multiple Numbers Comparison)

Đó là dạng so sánhvề số lần: một nửa(half), gấp rất nhiều lần (twice), vội bố (three times)…

Ở dạng so sánh này, họ vẫn thực hiện so sánh bởi với nên khẳng định được danh trường đoản cú là đếm được hay là không đếm được.

Cấu trúc:S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv + (N) + as + N/pronoun.

Xem thêm: “Đơn Về Tràn Trề” Với Cách Đăng Nhiều Sản Phẩm Trên Shopee Đơn Giản Nhất

Ví dụ:

The bicycle costs three times as much as the other one.Mary types twice as fast as I do.

Lưu ý:twice that many/twice that much = gấp hai nngay gần ấy…chỉ được dùng trong văn uống nói,không được sử dụng vào vnạp năng lượng viết.

Ví dụ:

We have expected 80 people at that rally, but twice that many showned up. (twice as many as that number).

2. So sánh kép (Double comparison):

Mẫu câu 1:

The + comparative + S + V + the + comparative sầu + S + VVí dụ:

The sooneryou take your medicince,the betteryou will feel

Mẫu câu 2:

The more + S + V + the + comparative + S + VVí dụ:

The moreyou study,the smarteryou will become

Mẫu câu 3:Đối với cùng 1 tính từ:

Short adj:S + V + adj + er + & + adj + erLong adj:S + V + more và more + adjVí dụ:

The weather gets colder & colder

3. So Sánh hơn kém nhẹm ko cần sử dụng “than”

Phải có“the” trdự tính từ bỏ hoặc trạng từ so sánh. Chụ ý phân biệt với so sánh rộng độc nhất. Thường vào câu sẽ có cụm từ“of the two+noun”

Ví dụ:

Harvey isthe smarterof the two boysOf the two books, this one isthe more interesting

V. BÀI TẬP

những bài tập 1: Hoàn thành câu bởi dạng đối chiếu đúng của cồn từ vào ngoặc

Her daughter is …………….her (beautiful).Summer is………………..season of the year (hot)That dog isn’t ………………..it looks (dangerous)In the past, people were ………………..than today (polite)It is ………..today than it was yesterday (cold)Our hotel was …………..than all the others in the town (cheap)What’s ………………..river in the world (long)It was an awful day. It was ………….day of my life (bad)Everest is……………………mountain in the world. It is ………….than any other mountain (high)I prefer this chair to the other one. It’s ………………(comfortable)

Bài tập 2: Viết lại các câu sau ban đầu bởi từ bỏ mang lại trước sao cho nghĩa ko biến đổi.

This is the most delicious cake I’ve ever tasted.–> I’ve…………………………..I’ve sầu never met any more dependable person than George. –> George is…………………………There isn’t anytoàn thân as kind – hearted as your mother. –> Your mother is ……………………There is no better teacher in this school than Mr John. –> Mr John is……………………………..Have sầu you got any bigger than that one? –> Is this…………………………………?

các bài tập luyện 3: Chọn câu trả lời đúng:

1. Sarah is ……………………..at chemistry than Susan.A. good B. well C. better D. best2. I don’t work so hard …………………..my father.A. so B. as C. than D. more3. Sam is the ……………………..student in my class.A. tall B. most all C. taller D. tallest4. No one in my class is ……………………..beautiful……………………..her.A. as/as B. more/as C. as/than D. the/more

5. Going by train isn’t ……………………..convenient as going by oto.A. so B. as C. more D. A & B are correct6. The kiểm tra is not ……………………..difficult ……………………..it was last month.A. as/as B. so/as C. more/as D. A&B are correct7. Peter usually drives ……………………..MaryA. more fast B. fast than C. faster than D. B&C are correct8. She cooked ……………………..than you.A. well B. more good C. better D. more well9. This film is ……………………..interesting than that film.A. most B. less C. as D. so

10. My salary is ……………………..his salary.A. high B. more high C. higher than D. more higher than11. He works ……………………..we vì chưng.A. harder B. as hard as C. more harder D. so hard as12. No one in this class is ……………………..Jimmy.

A. so tall as B. tall than C. the tallest D. more tall than13. Apples are usually ……………………..oranges.A. cheap than B. more cheap C. the cheapest D. cheaper than14. I know hyên …………………….than you vị.A. better B. more well C. good D. the best

15. Marie is not ……………………..intelligent……………………..her sister.A. more/as B. so/so C. so/as D. the/of16. Janet is ……………………..tennis player in the club.A. good B. best C. well D. the best17. I ran ……………………. than Tom.A. more fast B. faster C. fast D. the fastest18. She can speak English ……………………..I can.A. more well B. best than C. better than D. better

19. Ann is 18 years old. Sue is đôi mươi years old. Ann is ……………………..Sue.A. older than B. younger than C. older D. younger20. Notoàn thân can cook as ……………………..as my mother.A. well B. best C. good D. better

Bài tập 4: Viết lại câu với từ bỏ đến sẵn:

1. The apartment is big. The rent is high.→ The bigger…………………………………………………………………2. We set off soon. We will arrive sầu soon.→ The sooner…………………………………………………………………3. The joke is good. The laughter is loud.→ The better……………………………………………………………………4. She gets fat. She feels tired.→ The fatter …………………………………………………………………….

5. As he gets older, he wants to lớn travel less.→ The older …………………………………………………………………….6. The children are excited with the difficult games.→ The more …………………………………………………………………….7. People dive sầu fast. Many accidents happen.→ The faster ……………………………………………………………………8. I meet hyên much. I hate hlặng much→ The more …………………………………………………………………….9. My boss works better when he is pressed for time,→ The less …………………………………………………………………….10. As he has much money, he wants lớn spend much.→ The more …………………………………………………………………11. If you read many books, you will have sầu much knowledge.→ The more …………………………………………………………………….12. He speaks too much and people feel bored.→ The more …………………………………………………………………….13. The growth in the economy makes people’s living condition better.→ The more …………………………………………………………………….

14. He learned a lot of things as he traveled far.→ The farther……………………………………………………………………