Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ Y TẾ_____Số: 1654/BYT-KH-TCV/v Đề nghị cung cấp số lượng và giá bán vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho Bộ Y tế" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ Y TẾ_____Số: 1654/BYT-KH-TCV/v Đề nghị cung cấp số lượng và giá bán vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho Bộ Y tế" />

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ CẤP VẬT TƯ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập tài khoản earlsdaughter.com và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Bạn đang xem: Công văn đề nghị cấp vật tư

">Theo dõi hiệu lực VB
Chia sẻ qua:
*
*

BỘ Y TẾ

_____

Số: 1654/BYT-KH-TC

V/v Đề nghị cung cấp số lượng và giá bán vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho Bộ Y tế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, cung ứng khẩu trang y tế, khẩu trang N95 và tương đương, bộ trang phục chống dịch, bộ trang phục Tyvek (hoặc tương đương)

Bộ Y tế đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm xã hội của các đơn vị cung ứng vật tư y tế trong thời gian vừa qua đã vượt qua các khó khăn để bảo đảm nguồn cung vật tư y tế cho ngành y tế và nhu cầu của người dân trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, để bảo đảm khẩu trang cung ứng cho các cơ sở y tế, đáp ứng kịp thời cho công tác phòng, chống dịch, bệnh COVID-19, Bộ Y tế đề nghị Quý Công ty bán cho Bộ Y tế tối thiểu 70% số lượng khẩu trang y tế sản xuất được và một số loại vật tư y tế khác mà công ty sản xuất (nếu có) như: khẩu trang N95 (hoặc tương đương), bộ trang phục chống dịch 7 món, bộ Tyvek (hoặc tương đương), sinh phẩm chẩn đoán (test kit) theo Bản chào giá (kèm thuyết minh cơ cấu giá) và số lượng các mặt hàng bán cho Bộ Y tế từ tháng 3 đến tháng 5/2020 (số còn lại yêu cầu các Công ty chỉ bán cho các cơ sở y tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 122/TB-VPCP kèm theo).

gmail.com.

Xem thêm: Card Màn Hình Onboard Nằm Ở Đâu, Cách Xem Card Rời Hay Onboard Trên Laptop

Đề nghị Quý Công ty phát huy vai trò, trách nhiệm để tăng cường sản xuất, cam kết cung cấp và gửi bản chào giá về Bộ Y tế đúng thời hạn nêu trên để chung tay cùng ngành y tế và nhân dân cả nước trong công cuộc phòng, chống dịch, bệnh COVID-19.

Bộ Y tế xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTT. Vũ Đức Đam (để b/c);

- Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp);

- Bộ Tài chính, Bộ Công Thương;

- Vụ TTB-CTYT, Cục QL KCB, Cục YTDP;

- Vụ TTTĐKT (để thông báo);

- Website Bộ Y tế;

- VTV, các phương tiện thông tin đại chúng;

- Báo đấu thầu;

- Lưu: VT, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trương Quốc Cường


CÔNG TY/ĐƠN VỊ SẢN XUẤT …..

Phụ lục số: 01

BẢN CHÀO GIÁ VÀ SỐ LƯỢNG BÁN CHO BỘ Y TẾ, THỜI GIAN GIAO HÀNG(Kèm theo Công văn Số 1654/BYT-KHTC ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế)

1. Số lượng cam kết bán cho Bộ Y tế tối thiểu 70% năng lực sản xuất hiện tại;

2. Giá bán (bao gồm các loại thuế, phí và giao hàng tại kho của Bộ Y tế tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh

ST T

Tên, chủng loại sản phẩm, hàng hóa

Quy cách chất lượng

Năng lực sản giá

Đơn vị tính

Giá bán

(đồng/

c hiếc hoặc đ/bộ)

Số

lượng cam kết bán cho Bộ Y tế

Tiến độ giao hàng

Giao từ 6-

Giao từ 16-

Giao từ 1-

Giao từ 16-

I

Khẩu trang y tế các loại

1

Khẩu trang y tế >= 03 lớp tiệt trùng

Chiếc

2

Khẩu trang y tế >= 03 lớp không tiệt trùng

Chiếc

II

Khẩu trang N95 hoặc tương đương (chào chi tiết theo từng chủng loại)

1

Chiếc

2

Chiếc

III

Bộ trang phục chống dịch các loại

1

Bộ trang phục chống dịch (07 món, gồm: quần liền áo, bốt, mũ, kính, găng tay, khẩu trang y tế)