Dịch Vụ Làm Giấy Phép Xả Thải Tại Hà Nội

You may be trying to access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts and reload this page.

Bạn đang xem: Dịch vụ làm giấy phép xả thải tại hà nội


Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; lưu lương từ 3.000m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác


Trình tự thực hiện - Bước 1: Nộp hồ sơ:Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ đến Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường và hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương dự định đặt công trình.- Bước 2. Kiểm tra hồ sơ:Cục Quản lý tài nguyên nước có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cục Quản lý tài nguyên nước thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì Cục Quản lý tài nguyên nước trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do. - Bước 3: Thẩm định báo cáo và quyết định cấp phép:Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý tài nguyên nước có trách nhiệm thẩm định báo cáo; nếu cần thiết thì kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định báo cáo. Trường hợp đủ điều kiện gia hạn, điều chỉnh cấp phép, Cục Quản lý tài nguyên nước trình Bộ Tài nguyên và Môi trường; trường hợp không đủ điều kiện để gia hạn, điều chỉnh, Cục Quản lý tài nguyên nước trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không gia hạn, điều chỉnh. Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo, Cục Quản lý tài nguyên nước gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại báo cáo không tính vào thời gian thẩm định báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc. Trường hợp phải lập lại báo cáo, Cục Quản lý tài nguyên nước gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ những nội dung báo cáo chưa đạt yêu cầu, phải làm lại và trả lại hồ sơ.- Bước 4. Thông báo kết quả:Cục Quản lý tài nguyên nước thông báo cho tổ chức, cá nhân để thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chỉnh Sửa Màn Hình Desktop, Cách Chỉnh Ảnh Cho Vừa Màn Hình Desktop


Thành phần hồ sơ - Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép.- Kết quả phân tích chất lượng nước thải và chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả thải vào nguồn nước. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.- Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép. Trường hợp điều chỉnh quy mô, phương thức, chế độ xả nước thải, quy trình vận hành thì phải có đề án xả nước thải.- Bản sao giấy phép đã được cấp. - Bản sao hồ sơ điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập đề án, báo cáo.
Số bộ hồ sơ 02 bộ hồ sơ đến Cục Quản lý tài nguyên nước và 01 bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương dự định đặt công trình.

*