Hướng Dẫn Cài Đặt Lamp Trên Ubuntu 20

Trong nội dung bài viết này HOSTtoàn nước vẫn giải đáp các bạn biện pháp phương pháp thiết lập LAMPhường trên Ubuntu 18 - Linux Apache, MariaDB, PHP-FPM, PhpMyAdmin.

Cài đặt LAMP bên trên Ubuntu 18 – LAMP là viết tắt của Linux, Apađậy, MariaDB/MySQL với PHP để làm cho một môi trường thiên nhiên sever Web giúp thực thi những trang web bên trên môi trường Internet.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài đặt lamp trên ubuntu 20

Trong nội dung bài viết này earlsdaughter.com đã lí giải các bạn cài đặt LAMP bên trên Ubuntu 18.04.

Xem thêm: Một Số Lưu Ý Và Cách Sử Dụng Lượng Từ Trong Tiếng Anh, Lượng Từ Trong Tiếng Anh


Mục lục

Hướng dẫn thiết đặt LAMP trên Ubuntu 182. Cài đặt LAMPhường trên Ubuntu 182.1. Bước 1: Cài đặt Apache2.2. Bước 2: Cài đặt MariaDB2.3. Bước 3: Cài đặt PHP-FPM2.4. Bước 4: Cài đặt PhpMyAdmin

Hướng dẫn thiết lập LAMP trên Ubuntu 18

1. Yêu cầu

Để làm theo khuyên bảo này, chúng ta cần phải có một VPS áp dụng HĐH Ubuntu 18.04. Nếu chúng ta chưa có VPS hãy đọc ngay lập tức các gói Cloud VPS của earlsdaughter.com.

ĐĂNG KÝ NGAY

2. Cài đặt LAMP bên trên Ubuntu 18

2.1. Cách 1: Cài đặt Apachea. Cài đặt Apache

Để thiết lập Apache phiên bản mới nhất các bạn sẽ bắt buộc áp dụng ondrej/apache2 PPA

subởi vì add-apt-repository ppa:ondrej/apache2suvì chưng apt updatesuvì apt install apache2 -ySau Lúc quy trình thiết lập hoàn tất các bạn chạy lệnh sau để khởi đụng Apache

suvì chưng systemctl enable apache2 &và subởi vì systemctl start apache2Để soát sổ coi Apabít đã chạy tuyệt không hãy áp dụng lệnh sau

subởi systemctl status apache2

*

Tiếp theo các bạn phải nhảy một trong những mod cần thiết nlỗi SSL, rewrite, userdir, header

subởi vì a2engian lận rewritesuvày a2enmod userdirsuvày a2enmod sslsuvì a2enhack headerssubởi vì systemctl restart apache2

*
b. Cấu hình bảo mật thông tin Apađậy cơ bảnTrước tiên các bạn cấu hình bảo mật cơ phiên bản mang lại Apađậy bằng phương pháp chỉnh sửa file /etc/apache2/conf-enabled/security.conf. Trước lúc chỉnh sửa nhớ rằng backup lại tệp tin này bởi lệnh sau

subởi cp /etc/apache2/conf-enabled/security.conf /etc/apache2/conf-enabled/security.conf.bakTiếp theo các bạn chạy thứu tự các lệnh sau

sudo sed -i "s/ServerTokens OS/ServerTokens Prod/g" /etc/apache2/conf-enabled/security.confsuvì chưng sed -i "s/ServerSignature On/ServerSignature Off/g" /etc/apache2/conf-enabled/security.confsuvì /bin/su -c "emang lại -e "Header always appkết thúc X-Frame-Options SAMEORIGIN" >> /etc/apache2/conf-enabled/security.conf"subởi vì /bin/su -c "emang đến -e "Header always phối X-XSS-Protection: "1; mode=block"" >> /etc/apache2/conf-enabled/security.conf"suvì /bin/su -c "emang lại -e "Header always phối X-Content-Type-Options: "nosniff"" >> /etc/apache2/conf-enabled/security.conf"subởi vì /bin/su -c "eđến -e "Header always phối Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains"" >> /etc/apache2/conf-enabled/security.conf"c. Cấu hình SSLBước tiếp theo chúng ta cấu hình giao thức SSL với SSLCipherSuite cho Apabịt. Trước lúc cấu hình chúng ta nên backup lại file /etc/apache2/mods-enabled/ssl.conf bởi lệnh sau

subởi vì cp /etc/apache2/mods-enabled/ssl.conf /etc/apache2/mods-enabled/ssl.conf.bakSau Lúc đã backup file thông số kỹ thuật các bạn chạy lệnh sau nhằm thông số kỹ thuật SSL

subởi sed -i "s/SSLProtocol all -SSLv3/SSLProtocol all -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1nSSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256nSSLHonorCipherOrder onnSSLCompression offnSSLSessionTickets off/g" /etc/apache2/mods-enabled/ssl.confCuối thuộc hãy restart lại Apabịt nhằm những thông số kỹ thuật tất cả hiệu lực

suvì systemctl reload apache22.2. Bước 2: Cài đặt MariaDBa. Cài đặt MariaDBĐể download đặt MariaDB 10.4 trên Ubuntu 18.04, những các bạn sẽ phải thêm MariaDB repository vào khối hệ thống. trước hết các bạn phải cài đặt software-properties-common bằng lệnh sau:

suvày apt-get install software-properties-comtháng -ySau kia các bạn chạy lệnh sau để thêm Repository Key vào hệ thống

suvị apt-key adv --recv-keys --keyhệ thống hkp://keyVPS.ubuntu.com:80 0xF1656F24C74CD1D8

*

Tiếp theo thêm repository bởi lệnh sau

suvị add-apt-repository "deb http://mariadb.mirror.liquidtelecom.com/repo/10.4/ubuntu $(lsb_release -cs) main"Để thiết lập Mariadb, hãy chạy các lệnh sau:

suvì apt updatesuvì chưng apt -y install mariadb-VPS mariadb-clientb. Đặt password root MariaDBSau Lúc quy trình thiết lập hoàn toàn các bạn tiến hành đặt mật khẩu root mang lại Mariadb bằng cách chạy theo thứ tự các lệnh sau

subởi mysql -u rootuse mysql;ALTER USER "root"
"localhost" IDENTIFIED BY "Mật-Khẩu-Bạn-Muốn-Đặt";flush privileges;exitThay Mật-Khẩu-Bạn-Muốn-Đặt bằng mật khẩu đăng nhập của bạn

*

Sau lúc để mật khẩu đăng nhập root các bạn chạy lệnh sau nhằm khởi đụng Mariadb

suvị systemctl start mariadb && suvì systemctl enable mariadbc. Cấu hình bảo mật thông tin MariaDBCuối cùng thực hiện bảo mật MariaDB bởi lệnh sau

suvày mysql_secure_installation
Enter current password for root (enter for none): Nhập mật khẩu đăng nhập root các bạn vẫn đặtSwitch to lớn unix_socket authentication nChange the root password? nRemove sầu anonymous users? YDisallow root login remotely? YRemove sầu chạy thử database và access lớn it? YReload privilege tables now? Y
Để bình chọn MariaDB đã chạy hãy chưa chúng ta cần sử dụng lệnh

sudo service mariadb status

2.3. Cách 3: Cài đặt PHP-FPMa. Cài đặt PHP-FPM

Để setup PHP-FPM chúng ta đề nghị thực hiện ppa:ondrej/php PPA nhằm có thể thiết lập phiên phiên bản PHP-FPM mới nhất

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/phpTiếp theo các bạn thiết đặt PHP.. bằng lệnh sau. Trong bài viết này earlsdaughter.com vẫn thiết đặt PHPhường 7.4

suvày apt updatesuvì apt -y install php7.4 php7.4-fpm php7.4-ldap php7.4-zip php7.4-cli php7.4-mysql php7.4-gd php7.4-xml php7.4-mbstring php7.4-comtháng php7.4-soap php7.4-json php7.4-curl php7.4-bcmath php7.4-snmp php7.4-pspell php7.4-gmp php7.4-intl php7.4-imap php7.4-enchant php7.4-xmlrpc php7.4-tidy php7.4-opcabịt php7.4-cli unzip gccb. Cấu hình PHP-FPMTrước hết các bạn backup lại file thông số kỹ thuật khoác định

sudo cp /etc/php/7.4/fpm/pool.d/www.conf /etc/php/7.4/fpm/pool.d/www.conf.bakTiếp theo chúng ta chạy theo thứ tự những lệnh sau

subởi vì sed -i "s/;listen.mode = 0660/listen.mode = 0660/g" /etc/php/7.4/fpm/pool.d/www.confsubởi sed -i "s/;security.limit_extensions = .php .php3 .php4 .php5 .php7/security.limit_extensions = .php .php3 .php4 .php5 .php7/g" /etc/php/7.4/fpm/pool.d/www.confc. Cấu hình php.iniTất cả thông số kỹ thuật thông số php cần thiết đang phía bên trong file /etc/php/7.4/fpm/php.ini. Trước khi chỉnh sửa các bạn buộc phải backup lại tệp tin php.ini bởi lệnh sau

suvày cp /etc/php/7.4/fpm/php.ini /etc/php/7.4/fpm/php.ini.bakMột số thông số cơ bản chúng ta có thể sửa nlỗi sau

;date.timezone =expose_php = Onshort_open_tag = Off;max_input_vars = 1000max_execution_timemax_input_timepost_max_sizeupload_max_filesizeCác bạn sửa lại thành nhỏng sau:

date.timezone = Asia/Ho_Chi_Minhexpose_php = Offshort_open_tag = Onmax_input_vars = 3000max_execution_time = 90max_input_time = 90post_max_form size = 128Mupload_max_filekích thước = 128Md. Khởi hễ PHP-FPMSau lúc quá trình cài đặt hoàn tất chúng ta chạy 2 lệnh sau nhằm khởi hễ PHP-FPM

subởi systemctl start php7.4-fpmsuvì chưng systemctl enable php7.4-fpmĐể đánh giá coi php-fpm sẽ chạy xuất xắc chưa chúng ta thực hiện lệnh sau

subởi vì systemctl status php7.4-fpm

*

e. Bật mode proxy_fcgi

Để Apabít hoàn toàn có thể hoạt động được cùng với PHP-FPM chúng ta phải bật mod proxy_fcgi bằng những lệnh sau

suvày a2enhack proxy_fcgi setenvifsuvì chưng a2enconf php7.4-fpmsubởi systemctl restart apache2Để soát sổ chúng ta tạo thành file /var/www/html/info.php bằng lệnh sau

subởi touch /var/www/html/info.phpsuvày /bin/su -c "emang lại -e "> /var/www/html/info.php"Sau đó chúng ta truy cập http://ip-vps/info.php để đánh giá coi PHP-FPM đang làm việc hay chưa

*


*

2.4. Cách 4: Cài đặt PhpMyAdmimãng cầu. Cài đặt PhpMyAdmin

Để thiết đặt PhpMyAdmin các bạn chạy theo lần lượt những lệnh sau:

cd /usr/sharesudo wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/5.0.2/phpMyAdmin-5.0.2-all-languages.zipsubởi unzip phpMyAdmin-5.0.2-all-languages.zipsubởi vì mv phpMyAdmin-5.0.2-all-languages phpMyAdminsuvị rm -rf phpMyAdmin-5.0.2-all-languages.zipsudo rm -rf /usr/share/phpMyAdmin/setupLưu ý: Truy cập phpmyadmin.net để mang liên kết down phiên bản new nhấtb. Cấu hình PhpMyAdminTiếp theo các bạn triển khai thông số kỹ thuật PhpMyadmin:

subởi mv /usr/share/phpMyAdmin/config.sample.inch.php /usr/share/phpMyAdmin/config.inc.phpMsinh hoạt file /usr/share/phpMyAdmin/config.inc.php cùng chỉnh sửa những thông số sau

– Tìm

$cfg<"blowfish_secret"> = "";thêm một đoạn cam kết trường đoản cú bất kỳ vào giữa cặp nháy solo. Ví dụ:

$cfg<"blowfish_secret"> = "dsa123e12rwDSADs1few12tr3ewg3s2df3sAD";– Tiếp theo thêm vào cuối tệp tin doạn code sau

$cfg<"TempDir"> = "/usr/share/phpMyAdmin/tmp/";Sau kia chúng ta cần tạo thỏng mục tmp mang đến PhpMyAdmin

sudo mkdir -p /usr/share/phpMyAdmin/tmpsubởi chown -R www-data:www-data /usr/share/phpMyAdmin/tmpc. Tạo fileVirtual host cho PhpMyAdminTiếp theo chúng ta chế tạo tệp tin /etc/apache2/conf-enabled/phpmyadmin.conf cùng với nội dung sau

Alias /pma /usr/share/phpMyAdminAlias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin AddDefaultCharset UTF-8 # Apabít 2.4 Require all granted # Apabít 2.2 Order Deny,Allow Deny from All Allow from All Allow from ::1 Order Deny,Allow Deny from All Allow from None Order Deny,Allow Deny from All Allow from None Order Deny,Allow Deny from All Allow from None Order Deny,Allow Deny from All Allow from NoneKhởi đụng lại Apađậy nhằm nhận cấu hình

suvì chưng service apache2 restartCác chúng ta cũng có thể truy cập http://ip-vps/phpmyadmin hoặc http://ip-vps/pma và đăng nhập với user là root và password là password root MariaDB để kiểm tra

*

2.5. Bước 5: Tạo Virtual host

Virtual Host là tệp tin thông số kỹ thuật được cho phép nhiều domain thuộc điều khiển xe trên một sever. Tất cả những file vhost đang phía trong thỏng mục /etc/apache2/sites-available/. Để tiện thể làm chủ mỗi website bắt buộc bao gồm một vhost riêng biệt, ví dụ: earlsdaughter.com.net.conf.

Trong ví dụ này sẽ tạo website earlsdaughter.com.net với vhost tương xứng là /etc/apache2/sites-available/earlsdaughter.com.net.conf với ngôn từ sau:

ServerName www.earlsdaughter.com.netServerAlias earlsdaughter.com.netDocumentRoot /home/earlsdaughter.com.net/public_htmlErrorLog /home/earlsdaughter.com.net/logs/error_logCustomLog /home/earlsdaughter.com.net/logs/access_log combinedTiếp theo chúng ta buộc phải tạo thỏng mục đựng mã nguồn website với thỏng mục cất tệp tin log bằng các lệnh sau

suvị mkdir -p /home/earlsdaughter.com.net/public_htmlsuvị mkdir -p /home/earlsdaughter.com.net/logssuvì chưng chown -R www-data:www-data /home/earlsdaughter.com.netSau khi tạo thành Virtual host chúng ta đề nghị enable site

suvị a2ensite earlsdaughter.com.net.confsuvì chưng systemctl reload apache2Sau lúc cấu hình hoàn toàn các bạn trỏ tên miền về vps tiếp nối chế tác file /home/earlsdaughter.com.net/public_html/index.php với ngôn từ sau với gõ thương hiệu miền của chúng ta vào tkhô nóng can dự của trình chú tâm để kiểm tra