Intersect là gì

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "intersect", trong bộ từ điển Từ điển Anh - earlsdaughter.comệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ intersect, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ intersect trong bộ từ điển Từ điển Anh - earlsdaughter.comệt

1. But they actually intersect outside the circle.

Bạn đang xem: Intersect là gì

Thực chất là vành đai bao ngoài của cồn Ngạn.

2. Do the circles intersect at any points?

Hai vòng tròn có giao nhau ở điểm nào không?

3. We should intersect Fairago Road about 2.1 kilometres from your location.

Chúng tôi sẽ chặn đường Fairago Road cách vị trí của các anh khoảng 2.1 km.

4. With combined audiences, you can intersect audience segments to express most advertiser personas.

Với đối tượng kết hợp, bạn có thể phân tách các phân khúc đối tượng để thể hiện hầu hết các cá tính của nhà quảng cáo.

5. They just want to know, how many times does it intersect the axis?

Họ chỉ muốn biết bao nhiêu thời gian nào đó cắt các trục?

6. Very interested in government and technology, how that"s gonna intersect and co-exist.

Hứng thú với chính trị và công nghệ, cách chúng giao hoà và cùng tồn tại.

7. Or another way to put it is, this never does intersect the x- axis.

Hoặc một cách khác để đặt nó, điều này không bao giờ làm cắt trục x.

8. Many unpaved maintenance roads, closed to the public, intersect Park Road at various points.

Nhiều con đường bảo trì không trải nhựa, đóng cửa đối với công chúng, giao nhau với đường bộ vườn quốc gia tại các điểm khác nhau.

Xem thêm: Những Phát Minh Làm Rạng Danh Người Việt Nam Phát Minh Ra Cái Gì

9. Similarly the centre of an ellipse or a hyperbola is where the axes intersect.

Tương tự, trung tâm của một elip hoặc hyperbol là giao điểm của hai trục.

10. Well, now we intersect the unit circle down here at the point 0 comma negative 1.

Vâng, bây giờ chúng tôi giao nhau vòng tròn đơn vị tại điểm 0 dấu phẩy tiêu cực 1.

11. Please note that when you intersect two or more audience criteria with a logical AND, it can substantially limit your audience reach.

Xin lưu ý rằng nếu bạn phân tách 2 tiêu chí đối tượng trở lên bằng hàm logic AND, thì điều này có thể hạn chế đáng kể phạm earlsdaughter.com tiếp cận đối tượng của bạn.

12. Cn is the number of ways that the vertices of a convex 2n-gon can be paired so that the line segments joining paired vertices do not intersect.

Như vậy, công thức được rút ra từ một trường hợp đặc biệt của công thức độ dài Hook Cn is the number of ways that the vertices of a convex 2n-gon can be paired so that the line segments joining paired vertices do not intersect.

13. These styles are often categorized by the type of foundation, walls, how and where the beams intersect, the use of curved timbers, and the roof framing details.

Những phong cách này thường được phân loại theo loại nền móng, tường, cách và nơi mà các khúc gỗ nối cắt nhau, cách sử dụng gỗ cong, và các chi tiết làm khung mái nhà.

14. The point at which these two variables, "clarity" and "colour" intersect gives rise to a mark of appreciation of between 90/100 and 99/100 for the quality of the diamond.

Điểm quan trọng của hai biến số, "rõ ràng" và "màu" giao nhau cho thấy dấu hiệu đánh giá giữa 90/100 và 99/100 đối với chất lượng của earlsdaughter.comên kim cương.