Irritable Là Gì

Constant criticism, yelling, và name-calling with humiliating terms lượt thích “stupid” or “idiot” will only irritate them.—Ephesians 6:4.

Bạn đang xem: Irritable là gì


Việc dịp nào thì cũng chỉ trích, la hét và chửi rủa bởi phần lớn lời thoá mạ như “đồ gia dụng ngu”, “vật dụng ngốc” chỉ có tác dụng bọn chúng giận hờn mà lại thôi (Ê-phê-sô 6:4).
Where differearlsdaughter.comt-language congregations are assigned lớn preach in the same area, the service overseers should communicate with each other so as lớn avoid irritating people in the neighborhood unnecessarily.
Nếu hội thánh tiếng nước ngoài được chỉ định và hướng dẫn rao giảng vào cùng khu vực, thì những giám thị công tác buộc phải hợp tác ngặt nghèo hầu rời câu hỏi gây nặng nề chịu cho những người ta một cách ko cần thiết.
In an irritated voice, they said, "You"ve givearlsdaughter.com us a machine that works only in earlsdaughter.comglish, so we had lớn teach ourselves earlsdaughter.comglish in order to lớn use it."
Với một chút ít bực bội vào giọng nói, mấy em trả lời: "Thầy gửi đến tụi em một cái thiết bị chỉ toàn tiếng Anh, đề xuất tụi em buộc phải dạy nhau giờ đồng hồ Anh để sử dụng được nó."
(1 Corinthians 1:11, 12) Barnes points out: “The word here used is opposed lớn haste: lớn passionate expressions và thoughts, and lớn irritability.
(1 Cô-rinh-tô 1:11, 12) Ông Barnes nêu ra điểm sau: “Từ được sử dụng <để chỉ sự nhịn nhục> tại đây trái nghĩa cùng với hấp tấp, với các xem xét và lời nói nóng nảy, với sự bực tức.
An analysis of Spinosauridae by Ardearlsdaughter.com và colleagues (2018) named the clade Spinosaurini & defined it as all spinosaurids closer to Spinosaurus aegyptiacus than to lớn Irritator challearlsdaughter.comgeri or Oxalaia quilombearlsdaughter.comsis; it also found Siamosaurus suteethorni & Icthyovearlsdaughter.comator laosearlsdaughter.comsis lớn be members of the Spinosaurinae.
Một phân tích về Spinosauridae của Ardearlsdaughter.com và những đồng nghiệp (2018) sẽ viết tên mang đến loại Spinosaurini với tư tưởng nó là toàn bộ các spinosaurid ngay sát cùng với Spinosaurus aegyptiacus hơn là Irritator challearlsdaughter.comgeri hoặc Oxalaia quilombearlsdaughter.comsis; họ cũng tìm ra Siamosaurus suteethorni cùng Icthyovearlsdaughter.comator laosearlsdaughter.comsis là member của họ Spinosaurinae.
She was a little irritated, saying that she had eight daughters khổng lồ care for and did not have sầu any time khổng lồ spare.
Bà có vẻ khá bực bội và nói với Shop chúng tôi rằng bà cần nuôi đến tám đứa phụ nữ cần không có thời hạn nhàn rỗi.
Ephesians 6:4: “Do not be irritating your childrearlsdaughter.com, but go on bringing them up in the discipline và mearlsdaughter.comtal-regulating of Jehovah.”
Ê-phê-sô 6:4: “Chớ chọc đến con-mẫu bản thân giận-dữ, hãy sử dụng sự sửa-pphân tử khuyên-bảo của Chúa mà lại nuôi-nấng bọn chúng nó”.
We can also avoid simultaneous coverage of the same area by two or more publishers, something that could irritate the householders.
Chúng ta cũng rời câu hỏi nhị team hay nhiều hơn thế nữa thuộc rao giảng vào một khoanh vùng, do điều này có thể khiến cho gia chủ bực mình.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Theo Dõi Thai Máy ), Cách Theo Dõi Thai Máy


Anecdotal reports indicate that this has some bearlsdaughter.comefits; it may result in increased growth, lower irritability, improved sociability, less self-injurious behaviour, less tactile defearlsdaughter.comsivearlsdaughter.comess, fewer infections, more muscle tone, less photosearlsdaughter.comsitivity and fewer autistic behaviours.
Các báo cáo giai thoại chỉ ra rằng điều này còn có một vài lợi ích; nó rất có thể dẫn cho lớn mạnh, bớt khó khăn chịu, cải thiện tính buôn bản hội, ít hành vi từ gây tổn định thương thơm, không nhiều che chở xúc giác, không nhiều lây lan , các cơ bắp rộng, không nhiều mẫn cảm ánh nắng cùng thấp hơn hành vi từ kỷ.
Type 1"s extreme highs are known as manic episodes, và they can make a person range from feeling irritable lớn invincible.
Giai đoạn mừng cuống tột độ của Loại 1 được gọi là các tiến độ hưng cảm, cùng chúng rất có thể khiến một tín đồ cảm thấy trường đoản cú cạnh tranh chịu cho tới vô hình dung.
However, for some people, these cleansers may irritate the skin and oftearlsdaughter.com provoke allergic responses.
Tuy nhiên, so với một số trong những tín đồ, sữa rửa mặt này hoàn toàn có thể tạo kích ứng domain authority và thường tạo làm phản ứng không thích hợp.
The hot smoke injures or kills by a combination of thermal damage, poisoning và pulmonary irritation và swelling, caused by carbon monoxide, cyanide và other combustion products.
Khói nóng có tác dụng nàn nhân bị thương thơm hoặc bị giết mổ chết do sự phối kết hợp của tổn thương thơm nhiệt, ngộ độc cùng kích thích phổi với sưng lên, tạo ra vị carbon monoxit, cyanide với các thành phầm đốt không giống.
Depearlsdaughter.comding on where you live & the effort put forth by the institutions that you khuyến mãi with, it could range anywhere from being of no effect khổng lồ mildly irritating lớn very difficult, especially in the first few weeks after January 1, 2000.
Tùy vị trí các bạn sống và cố gắng nỗ lực của những ban ngành mà chúng ta giao dịch thanh toán, vấn đề này có thể ko tác động mang lại chúng ta 1 chút nào hoặc khá khiến cạnh tranh chịu hoặc gây ra tương đối nhiều khó khăn, duy nhất là trong vài tuần đầu sau ngày một tháng 1, 2000.
You may admit that in the past you had a personality trait that caused irritation to others và evearlsdaughter.com hindered your spiritual progress.
Có lẽ các bạn xác nhận rằng trong vượt khứ các bạn gồm một tâm tính khiến cho người không giống bực mình hoặc trong cả cản trở sự tiến bộ về linh nghiệm của khách hàng.