Lò hương vừa bén chiên đàn

Chí trung khu đảnh lễ: Nam tế bào tận hỏng ko biến pháp giới quá, hiện nay, vị lai thập phương thơm chỏng Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy) 

Chí tâm đhình họa lễ: Nam mô Ta-bà giáo nhà Điều ngự Bổn định sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sinh Di-lặc tôn Phật, Đại trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ pháp chỏng tôn Bồ-tát, Linch Sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy) 

Chí trung ương đảnh lễ: Nam tế bào Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Tkhô giòn tịnh Đại hải bọn chúng Bồ-tát. (1 lạy) 

*

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò hương vừa bén chiên bầy,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Clỗi Phật rõ biết ngọn mùi hương chí thiềng

Pháp thân toàn bộ hiện nay tiền

Chứng minc hương thơm nguyện phước ngay tắp lự ban cho. 

Nam tế bào Hương Vân Cái Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) 

*

CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ-tát. (3 lần) 

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ ngươi đại bi tâm đà la ni.

Bạn đang xem: Lò hương vừa bén chiên đàn

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam tế bào a rị đa, bà lô kiết đế, thước chén bát ra da, người thương đề tát đoả bà domain authority, ma ha tát đoả bà domain authority, ma ha mũ chào mào ni ca domain authority. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả.

Nam mô vớ kiết lật đoả, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô mãng cầu ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bởi, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, mãng cầu ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha ý trung nhân đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, pphân tử xà domain authority đế, ma ha pphân tử xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra domain authority, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất mãng cầu, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa pphân tử sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, người thương đề dạ tình nhân đề dạ, nhân tình đà dạ, người yêu đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì địa rị sắc đẹp ni na, bố dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta bà ha. Tất đà dủ nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê domain authority, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi chiến thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam tế bào hắc ra đát na, đa ra dạ domain authority. Nam mô a rị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án, vớ năng lượng điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. 

Nam tế bào Bổn định sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần) 

*

KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng sâu vô cùng nhiệm mầu.

Trăm ngàn muôn kiếp khó kiếm tìm cầu.

Con nay nghe thấy chăm trì tụng.

Nguyện gọi Nhỏng Lai nghĩa nhiệm mầu. 

Nam mô Thánh Quán Tự Tại Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) 

*

KINH DIỆU PHÁP. LIÊN HOA PHẨM PHỔ MÔN

Có Bồ-tát là Vô Tận Ý,

Lúc bấy tiếng cần mẫn đứng dậy.

Bèn trịch vai hữu một mặt,

Chắp tay kính cẩn phía lên Phật đà

Kính bạch đức Như Lai tế độ,

Con gồm điều không rõ hỏi qua:

“Quán Âm Bồ-tát tê mà,

Nhân dulặng bỏ ra kia, tên là Quán Âm!”.

Lúc ấy, Phật khen ông Vô Tận:

“Lời thiện nay nam, hỏi ngẫm cũng rành!

Rằng gồm muôn ức bọn chúng sanh,

Mắc điều khổ não, trung khu tình chẳng yên

Những kẻ ấy nghe tên Bồ-tát,

Một tin tưởng niệm đức Quán Âm.

Ngài tức thì soi thấu tăm tiếng,

Thảy mọi thoát nàn lâng lâng chẳng phiền

Dù ai gồm lòng thành trì niệm,

Quán Âm lập tức ứng hiện nay độ mang đến.

Hoặc Khi gặp mặt nàn lửa lớn,

Niệm Ngài, Ngài ắt cứu vớt mang lại bay nàn!

Ấy, nhờ vào vì oai nghiêm thần Bồ-tát,

Vận thần thông cứu giúp bạt chúng sinh.

Hoặc lúc sóng nước bất bình,

Tnóng thân khám phá bồng bềnh nguy nan!

Kíp niệm đức Quán Âm cứu giúp khổ,

Nơi cạn kia, gặp vị trí nương mình.

Trăm nđần muôn ức chúng sanh,

Vào trong đại dương to kinh doanh nlỗi là:

Hoặc tìm kiếm xa cừ, mã óc,

Kim ngân cùng châu báu, lưu giữ ly.

San hô, hổ phách, trân kỳ,

Chẳng may bão tố đương Khi thân vời!

Thuyền nhận ra vào nơi nước quỷ,

Dù một người niệm mỹ hiệu Ngài.

Cả thuyền chẳng đa số một ai,

Khỏi nạn La-ngay cạnh hại bạn đang thân quen.

Ấy vị gần như nhân duim điều đó,

Quán Thế Âm cần new trì danh.

Dù ai chuẩn bị giết hại bản thân,

Niệm Quán Âm, ắt yên ổn lành chẳng chi!

Gươm đao tmùi hương gẫy thì từng đoạn,

Thế là fan trì niệm thoát nàn!

Ví vào nhân loại tía nngốc,

Dạ-xoa, La-cạnh bên, mọi toan sợ hãi người!

Quỷ thấy ai niệm ngài Bồ-tát,

Chẳng còn rước mắt ác nhìn người.

Dám còn xem xét sợ hãi ai,

Ấy nhờ Bồ-tát Ngài giỏi cứu nàn!

Hoặc kẻ bị gông xiềng xiềng trói,

Tội hay không niệm tới hiệu Ngài.

Xích xiềng hỏng hỏng rời rã,

Thế là giải bay ngay tức thì an ninh.

Dù mọi cả ba ndại quả đât,

Đầy giặc thù khuấy rối lương dân!

Lái buôn gồm một người chủ,

Người cùng của báu theo chân cũng nhiều

Khi qua vùng vô phương cứu chữa như thế,

Có một ai đứng lại nói rằng:

“Thiện tại nam giới chớ tất cả hãi hùng!

Anh em xin dốc một lòng tâm thành.

Đều xưng niệm Quán Âm tía thí,

Ngài hay ban vô uý chẳng không đúng.

Chúng ta xưng niệm hiệu Ngài,

Phen này ra khỏi nàn tai đây mà!”.

Người nghe nói hầu như là độc nhất phía,

Một tin tưởng hiệp chưởng Nam tế bào.

Quán Âm Bồ-tát cứu vớt mang lại,

Thảy đầy đủ bay nàn ngoài lo này mà.

Vô Tận Ý, này ta bảo thiệt,

Quán Thế Âm Ngài cực kỳ oai nghiêm thần!

Chúng sinh như thế nào tánh đa dâm.

Thường thường xuyên tín niệm Quán Âm kia là

Dù thấy nhan sắc lòng đà chẳng đắm,

Dâm dục kia ngừng hẳn không còn.

Ai tốt nóng nảy giận dỗi,

Hằng niệm Bồ-tát tánh thường ngoài sân

Ngu yêu thích vượt chẳng phân hơn thiệt,

Niệm Quán Âm khỏi tiệt chẳng sai!

Nhủ này Vô Tận Ý ơi!

Quán Âm Bồ-tát oai nghiêm Ngài béo thay!

Chuyển pháp lực, Ngài tốt tế độ,

Hiển thần thông cứu khổ độ mê!

Chúng sinh ích lợi những bề,

Nên chổ chính giữa thường xuyên niệm Ngài thì chứng minh

Prúc nhân nào lòng thành cầu khẩn,

Muốn sinh trai nguyện hẳn y lời.

Thông minch trí huệ hơn đời,

Lại thêm phước đức vẻ bạn thanh khô cao

Muốn sanh gái kẻ như thế nào ý muốn,

Lễ cầu Ngài ắt được gái ngoan.

Sanh con tướng mạo giỏi đoan trang,

Đời trước cây đức trương nở vẫn trồng.

Ai thấy chẳng đem lòng kính nể,

Vô Tận ơi! Nghe kể hiểu chưa?

Quán Âm Bồ-tát đại từ bỏ,

Oai thần những điều đó thiệt thì béo lao!

Chúng sinh hoặc kẻ làm sao cung kính,

Lễ Quán Âm phước chẳng uổng đâu.

Chúng sinh mọi đề xuất kỉnh tâu,

Tchúng ta trì Bồ-tát niệm cầu Quán Âm”.

Phật lại phán: “Này ông Vô Tận!

Như bao gồm bạn thành khẩn tchúng ta trì.

Clỗi vị Bồ-tát từ bỏ bi,

Sáu nhị ức số mèo cơ sông Hằng!

Người ấy lại hết lòng cúng dưỡng,

Quần áo cùng ẩm thực, dung dịch thang.

Giường mùng, gối đệm, chiếu chnạp năng lượng,

Đủ đồ dùng cung ứng buộc phải dùng xưa ni,

Thiện nay nam nữ ấy giỏi cúng lễ,

Công đức kia đáng chú ý các chăng?”.

Bồ-tát Vô Tận thưa rằng:

“Bạch Phật, kẻ ấy phước hằng lắm thay!”

Phật lại phán bảo ngài Vô Tận:

“Nhỏng bao gồm tín đồ thành khẩn cúng dàng.

Tbọn họ trì danh hiệu Quán Âm,

Cho cho cúng lễ chỉ vào một thời,

So phước ấy nhì người chẳng khác,

Muôn ức năm công đức chẳng cùng”.

Phật rằng: “Vô Tận hỡi ông!

Tchúng ta trì danh hiệu Quán Âm này mà.

Ấy phước đức những là như vậy,

Vô lượng biên ai dễ lường đâu!”.

Vô Tận Bồ-tát ngay thức thì tâu:

“Bạch Phật, bé tất cả một câu chưa tường

Như Lai rộng lớn lòng thương phán chỉ,

Việc Quán Âm nhỏ suy nghĩ ko ra.

Rằng sao dạo bước khắp Ta-bà?

Rằng sao tmáu pháp bởi mà bọn chúng sanh

Sao cần phải thực hành phương tiện?

Chuyển thần thông thay đổi hiện các thân

Cúi xin hỏi lại quan tâm,

Từ bi chỉ rõ một lượt phân minh!”.

Thế Tôn lại đinch ninch chỉ giáo:

“Thiện phái nam ơi! Ta bảo nghe đây

Chúng sanh khắp nước nhà này,

Ai cần có Phật độ rày mới xong xuôi.

Quán Âm vận thần thông tức xung khắc,

Hiện Phật thân ttiết pháp phù trì.

Ai cần phải có Phật Bích-đưa ra,

Hiện thân Phật Bích hiển thi pháp thần

Ai cần có Tkhô cứng vnạp năng lượng nhằm độ,

Hiện Tkhô nóng văn giác ngộ khai phương

Hoặc ai cần có Phạm Vương,

Hiện Phạm Vương nhằm msinh sống con đường lợi sanh

Cần Đế Thích oai linc để độ,

Liền hiện hình dạy dỗ khuyên rnạp năng lượng.

Nên có Tự Tại Thiên thân,

Ngài cũng biến đổi hiện ân cần độ nhân,

Đại Tự Tại Thiên thân để độ,

Cũng hiện nay hình dạy bảo khuim lơn.

Cần tất cả Thiên đại tướng quân,

Ngài hiện Thiên đại tướng mạo thân bảo tồn

Cần nên tất cả Tỳ Sa-môn độ,

Cũng hiện nay hình tmáu rõ thiện cnạp năng lượng.

Ai buộc phải gồm Tiểu vương vãi thân,

Cũng hiện tướng tá ấy thân thương độ ngay lập tức.

Phi trưởng đưa kẻ này khôn độ,

Liền hiện nay hình bảo ban dạy bảo.

Cần bao gồm Cư sĩ thiện nhân,

Cũng hiện nay Cư sĩ thật rộng chỉ lối.

Hoặc cần có Tể quan đậy dụ,

Cũng hiện hình dạy dỗ đủ thân thiện.

Cần bao gồm Bà-la-môn thân,

Ngài cũng thay đổi hiện tỏ bày quản ngại chi

Cần tất cả Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni,

Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di độ cùng.

Quán Âm vận thần thông tức tương khắc,

Đều hiện tại thân tmáu pháp kiêm toàn.

Cần gồm Trưởng trả, Tể quan lại,

Bà-la-môn với lại sản phẩm Cư sĩ.

Thân thanh nữ những do trên kia,

Đều hiện nay hình chứng tỏ khuyên bảo.

Cần gồm Đồng thanh nữ, Đồng phái nam,

Cũng hiện thân ấy trọn vẹn độ đến.

Hoặc cần phải có Dạ-xoa, Càn-thát,

Cùng từng nào thân không giống xuất xắc là:

Cần gồm Thiên, Long, Tu-la,

Ca-lầu-la, Khẩn-na-la đó mà.

Hay cần phải có Ma-hầu-la-già,

Nhân, phi nhân đủ là mới chấm dứt.

Quán Âm ngay tắp lự vận thần thông,

Hiện các hình ấy, ý mong muốn độ toàn.

Muốn nắn có Chấp Klặng Cang thần độ,

Cũng hiện tại hình dạy dỗ chẳng sai.

Nhủ này Vô Tận Ý ơi!

Quán Âm Bồ-tát tột vời thần thông!

Ấy công đức viên dung cố gắng kia,

Hiện các thân cứu giúp khổ độ mê!

Trải bao quốc độ trở về,

Từ bi lấn mẫn tmùi hương vì chưng bọn chúng sinh.

Các người tương đối lòng thành lễ bái,

Đức Quán Âm đại sĩ đó mà.

Ngài giỏi thương xót bạn ta,

Hay rước vô uý thí ra thường thường xuyên.

Như gặp mặt dịp tai ương kinh hãi,

Nhớ ơn Ngài, chẳng mắc cỡ chi xa.

Người trong trái đất Ta-bà,

Kêu: Thí Vô Uý, Ngài đà thành thương hiệu.

Vô Tận Ý đứng dậy bạch Phật:

“Nay nhỏ xin thật thà cúng dàng.

Bảo châu bên trên cổ huy hoàng!”.

Tay ngay tức khắc toá xuống đáng ndở hơi lượng kim

Hướng Quán Âm cúi xin dâng cúng,

Chuỗi ngọc này thọ dụng được nlỗi.

Quán Âm Bồ-tát nạm trường đoản cú,

Vô Tận Ý lại lời thưa ân cần:

“Xin Bồ-tát khoan nhân đại độ,

Thương chúng tôi, thừa nhận hộ nhờ ơn!”.

Khi ấy Phật bảo Quán Âm:

“Nên thương thơm Vô Tận, thực tình đó mà

Cùng tđọng bọn chúng, Thiên, Long, Dạ-xoa,

Càn-thát-bà với A-tu-la,

Ca-lầu-la, Khẩn-na-la,

Ma-hầu-la-già, Nhân với Phi nhân.

Xem thêm: Cách Làm Đồ Ăn Sáng Ngon Đơn Giản, Dễ Làm Tại Nhà

Những vị ấy, tuyệt nhất thật tâm kỉnh,

Hãy dìm theo lời thỉnh của bạn.

Pháp thí trân bảo giỏi tươi!

Cho phấn kích chúng là người thành tâm!”

Quán Âm ngay thức thì phụng tuân Phật sắc đẹp,

Bèn thâu sử dụng Anh Lạc chia nhị.

Nửa dưng Thích-ca Như Lai,

Nửa cúng Đa Bảo Phật không tính tháp kia.

Vô Tận Ý lại nghe ta thuật:

“Quán Thế Âm pháp lực đó mà.

Thần thông tự tại bao la,

Nên tốt dạo mọi Ta-bà độ sanh”.

Vô Tận Ý đinch ninch trung thực,

Khi ấy ngay tức thì bạch Phật kệ rằng:

“Thế Tôn tướng tá xuất sắc đầy đủ đàng!

Con xin hỏi lại cho tường dường ni.

Phật tử ấy, nhân duyên ổn gì!

Cớ sao lại call tên thì Quán Âm?”.

Phật đủ tướng mạo tốt, vồ cập,

Cũng đáp kệ lại, phân bua cho hay:

“Quán Âm trí huệ lắm nạm,

Có tài phát triển thành hiện nay đó phía trên phi thường!

Thề sâu nlỗi hải dương không thể đoán trước,

Trải bao đời kiếp dễ dàng bàn được a.

Chầu hơn nlẩn thẩn ức Phật đà,

Phát tkhô hanh tịnh nguyện thật là bự thay

Vì ngươi nói tắt mang lại hay:

Nghe thương hiệu hoặc đặng duyên may thấy Ngài

Một lòng tưởng vọng chẳng dời,

Dẫu bao khổ nàn ngay tắp lự sạch sẽ sanh!

Dù ai nỗ lực ý sợ bản thân,

Đẩy xuống hầm lửa đỏ xanh rỡ ràng.

Chỉ nhờ vào sức niệm Quán Âm.

Mà hầm lửa đỏ thay đổi làm cho hồ ao.

Gặp khi sóng gió ào ào,

Tnóng thân trôi nổi xiết bao hãi hùng!

Lại gặp mặt quỷ ác, ngư long,

Niệm Quán Âm cũng bay vòng hiểm nguy!

Hoặc trên đỉnh núi Tu-di,

Bị người đẩy bửa đã khi chẳng ngờ.

Vì niệm Quán Âm tê mà,

Thân nhỏng khía cạnh nhật sinh sống hoà không gian,

Hoặc ai bị kẻ hung hăng,

Đuổi rớt xuống núi Kyên Cang bất thần

Chỉ nhờ vào sức niệm Quán Âm,

Cứu mang lại thoát nàn, thể thân vẹn toàn.

Hoặc bị giặc chiếm thù oan,

Vây quanh gươm giáo đều toan sợ mình

Nhờ vị sức niệm Hồng danh,

Giặc cơ các mlàm việc lòng lành tha cho.

Hoặc bị tội vày công ty vua,

Lâm Khi bị nàn đem ra pháp ngôi trường.

Chỉ nhờ vào mức độ niệm Quán Âm,

Tự nhiên giải thoát khỏi bác bỏ tội hình

Kẻ như thế nào nguyền rủa ếm bản thân,

Bỏ những dung dịch độc dụng tình ác trung tâm.

Nhờ vì sức niệm Quán Âm,

Kẻ bỏ thuốc độc từ bỏ thân chẳng toàn.

Gặp loại La-gần cạnh cộc cằn,

Độc long, chúng quỷ đón đàng hành hung

Chỉ nhờ sức niệm Quán Âm,

Tất nhiên chẳng dám cho tới chân hại mình

Như gặp mặt trúc dữ vây quanh,

Vuốt nanh dung nhan bén xứng đáng khiếp thất thần

Cũng nhờ vào sức niệm Quán Âm,

Thú đông đảo chạy trốn, chẳng yêu thích sợ mà.

Hoặc gặp mặt rết độc, ngoan xà,

Phun ra khí độc, ai cơ mà chẳng kinh!

Nhờ bởi sức niệm Hồng danh,

Nghe tên Bồ-tát lánh mình tìm phương

Mây bay, sấm dậy, chớp giăng,

Mưa to lớn, đá chạy, giờ vang ầm ầm!

Chỉ nhờ mức độ niệm Quán Âm,

Tức thì tạnh ráo quang quẻ cơn chẳng hề!

Chúng sinh hại não nhiều bề,

Kể ra khôn xiết ê chề lắm thay!

Quán Âm diệu pháp cao dầy,

Ngài tốt cứu vớt khổ độ bạn bè chúng sinh.

Đức Ngài thần lực oai nghiêm linh,

Rộng đường phương tiện độ sinh lắm mà

Mười phương thơm quốc độ xa gần,

Nước nào Ngài chẳng vào ra cứu vãn nàn.

Trải qua mãnh thú đông đảo đàng,

Địa lao tù, ngạ quỷ thuộc đoàn súc sanh

Sống, già, dịch, bị tiêu diệt thảm tình,

Khiến mang đến bay khổ thênh thênh sạch mát lần

Đức Ngài cửa hàng tưởng chánh chân,

Thật là tkhô giòn tịnh mười phân hoàn toàn

Đức Ngài trí huệ thanh khô quang quẻ,

Quán tưởng rộng lớn thênh thang ai bì

Thương thơm đời khổ não nhiều bề,

Nên Ngài cửa hàng tưởng đại bi đó mà.

Tmùi hương khắp chúng sanh xa gần,

Nên Ngài cửa hàng tưởng hiện ra đại trường đoản cú.

Đời thường tin nguyện trông nhờ vào,

Đức Ngài trong sạch chẳng dơ mảy trần

Huệ Ngài tốt nhất muôn phần!

Nlỗi ngày biệt lập con đường cùng lối mê.

Ngài tuyệt cứu cầm cố phần đông bề,

Gặp nàn gió lửa tức khắc tắt tức thì.

Huệ Ngài rành mạch lắm thay!

Khắp soi cả thế gian này quang minch.

Dù Khi sấm sét bất bình,

Bi thể phát hiện tại snóng đình lại ngay lập tức.

Từ ý rộng rãi lắm thay!

Hơn đám mây phệ che cất cánh giữa ttránh,

Cam lồ rẩy mọi địa điểm vị trí,

Mưa tung phiền đức não, lửa thời tắt ngay.

Dù ai kiện tụng chẳng may,

Hoặc trong trận địa sớm hôm hãi kinh

Đều nhờ mức độ niệm Hồng danh,

Bao nhiêu oán sợ thênh thênh tung lần.

Diệu Âm cùng Quán Thế Âm,

Phạm âm cùng với Hải triều âm khôn bàn!

Đều hơn cả Thế gian âm,

Vậy đời hay hơi duy nhất trung ương niệm Ngài

Niệm Ngài chẳng hơi biếng lười,

Niệm Ngài chẳng khá lòng thời hoài nghi

Quán Âm thanh khô tịnh ai suy bì,

Là Thánh cứu khổ nàn gì rồi cũng qua.

Ngài hay tương trợ fan ta,

Đầy đủ công đức độ hoà sanh linc.

Mắt tự thương ngó chúng sinh,

Phước Ngài nlỗi biển khơi thênh thênh khôn lường.

Chúng sanh mọi không còn mười phương,

Vậy yêu cầu kính lễ cúng dường Quán Âm.

Ngài Trì Địa chằm chặp vực dậy,

Lúc bấy tiếng bạch lạy Thế Tôn:

“Chúng sinh nhờ Phật dạy dỗ,

Được biết thêm nguyện lực Quán Âm nhỏng là

Tài thị hiện nay vào ra mọi vùng,

Chuyển thần thông cứu vãn khốn diệu thay

Được nghe phẩm Phổ Môn này,

Chúng sinh ấy phước hằng nay chẳng vừa”.

Ơn đức Phật tmáu ra tởm ấy,

Khắp chúng sinh hội đấy, hân hoan!

Tám muôn cùng với lại tứ nđần độn,

Đều tu Chánh Giác vạc trọng tâm Bồ-đề.

Kinch Diệu Pháp Liên Hoa sẽ dạy dỗ,

Quán Thế Âm phđộ ẩm ấy Phổ Môn.

Lại gồm thần crúc chân ngôn,

Cđọng trong nguyên ổn điệu Phạm âm nlỗi là:

Án, đa rị, nhiều rị, đát đa rị, đát đát đa rị, ta bà ha. (3 lần) 

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÂN NGÔN

Án ma ni bát di hồng. (3 lần) 

*

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu Quán Tự Tại,

Dầy công tu huệ mới msinh hoạt mang!

Chân nhỏng một áng linh quang,

Chiếu soi năm uẩn hồ hết không tồn tại gì.

Bát-nhã huệ soi đi khắp vùng,

Dứt rất nhiều con đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi trọng điểm chớ nghi nan,

Sắc kia làm sao không giống loại không đâu vào đâu mà!

Cái không nọ làm sao xa mẫu dung nhan,

Sắc là không, ko dung nhan tương đồng.

Tbọn họ, tưởng, hành, thức không giống đâu,

Chân ko xét cũng một mầu cụ thôi

Này Xá-lợi suy nghĩ coi có phải?

Những pháp không xét lại thực là:

Chẳng sinh, chẳng kết thúc này mà,

Sạch bẩn thỉu, thêm giảm cũng chính là chân không

Ấy vậy đề xuất xét thông đều lẽ,

Nhỏng lỗi ko sắc vẻ gì đâu?

Tchúng ta, tưởng, hành, thức sạch làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng lãnh đạm như vậy,

Lục nai lưng tê cũng nhắc là không.

Đã không nhãn giới xuyên suốt thông

Đến ý thức giới cũng ko thấy gì.

Vô vô minc nương chi mà có?

Bổn tánh ko soi nó cần tiêu!

Đã không lão tử vô phương cứu chữa,

Còn đâu già chết, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay!

Trí còn không tồn tại, đắc này được đâu?

Vô sngơi nghỉ đắc là câu giỏi diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu đường tu.

Chân ko bổn định tánh như nlỗi,

Nhờ huệ Bát-nhã thật hỏng soi làu!

Không ngăn xấu hổ còn đmuộn phiền sợ!

Mộng tưởng không trung khu chẳng hòn đảo điên

Chân nlỗi bổn định tánh thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, hội chứng nên đạo mầu!

Tam vậy Phật ngôi cao triệu chứng trái,

Thảy hầu hết nhờ Bát-nhã tu nên.

Bát-nhã này vô cùng thiêng liêng!

Ấy đại thần chụ góp yêu cầu đạo thiền lành.

Ấy thần crúc đại minh sáng chói!

Chụ vô thượng vòi vĩnh vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng crúc ấy mà,

Gồm đầy đủ thần lực thật là buổi tối linh!

Những hại não thênh thênh trừ không còn,

Lời nói này chân thật chẳng ngoa.

Vậy buộc phải Bát-nhã tmáu qua,

Này câu thần crúc niệm ra nlỗi vầy:

Yết đế, yết đế, tía la yết đế,

Ba la tăng yết đế, người thương đề tát bà ha. (3 lần) 

VÃNG SANH THẦN CHÚ

Nam mô A-di-đà bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa diệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị nhiều, vớ đam bà tỳ. A di rị nhiều, tỳ ca lan đế. A di rị nhiều, tỳ ca lan đa. Dà di ni, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần) 

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc kim cương tươi,

Tướng giỏi quang quẻ minc vẹn đủ mười.

Ánh sáng toả hình năm núi to,

Mắt trong tợ nước bốn mối cung cấp khơi.

Hào quang quẻ hoá Phật bao nhiêu ức,

Bồ-tát hiện tại thân cấp mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện ý muốn độ chúng,

Hoa sen chín phđộ ẩm rước lên ngôi. 

Nam tế bào Tây Pmùi hương Cực Lạc thế giới Đại từ bỏ Đại bi A-di-đà Phật. 

Nam tế bào A-di-đà Phật. (Nhiều, không nhiều tuỳ thời gian) 

Nam tế bào Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần) 

Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần) 

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần) 

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (3 lần) 

*

SÁM CẦU AN

Cúi đầu làm lễ Bổn định sư

Nguyện mang lại bách tính tiêu trừ nạn tai.

Lại cầu Quán Âm Nhỏng Lai,

Tầm thanh khô cứu vãn khổ từng ngày chúng sanh

Cõi đời tật căn bệnh tử sanh,

Từng Ngày nguy nan chống chọi đủ điều

Sáng ra từ nhanh chóng mang đến chiều,

Biết bao tai nạn đáng tiếc tương đối nhiều tử sinh.

Thấy đời liệt liệt oanh oanh,

Miếng mồi ấm no công danh sự nghiệp sinh sản thành

Nguyện Ngài đức cả tầm tkhô cứng,

Cầu xin cứu vớt khổ blành mạnh quần chúng. #.

Chúng con lễ bái Quán Âm,

Xót thương cứu vớt khổ, trường đoản cú trung khu biển cả nai lưng.

Tay thế dương liễu niềm nở,

Cùng bình tịnh thuỷ rưới dân cam lồ.

Cúi đầu sanh tử mơ hồ,

Phù du cõi trợ thì cơ đồ vật lửa thiêu.

Hằng ngày tai nạn đáng tiếc rất nhiều,

Cầu Ngài cứu khổ mai chiều hoá thân,

Độ đời bách tính vạn dân,

Khắp cùng pháp giới trọn phần an vui.

Cha sanh bé thảo chăm sóc nuôi,

Mẹ nhân hậu độ khiến xui làm cho lành.

Nhà bên an lạc tịnh tkhô cứng,

Bốn mùa tám tiết hoá sinh thuận hoà.

Nhân dân lạc nghiệp âu ca,

Hoà bình thế giới, nước nhà mạnh khỏe.

Tránh điều trái báo giáp sanh,

Tìm mặt đường đạo đức cha lành Thích-ca.

Tụng gớm niệm Phật Di-đà,

Cầu đến bá tánh toàn gia an lành.

Hiện tiền phước trái viên thành,

Khắp cả phái nam cô bé chổ chính giữa sinh hiền khô.

Mọi bạn tật bệnh tiêu trừ,

Noi theo chánh pháp Bổn định sư tu hành.

Chúng nhỏ lễ bái chí thành,

Nguyện mau ra khỏi tử sinh luân hồi

Cõi đời nhức đầu khó xử lắm ôi!

Quyết lòng theo Phật về ngôi sen vàng

Nam mô Tịnh độ lạc bang,

Dắt dìu đệ tử Tây Phương mau về. 

HỒI HƯỚNG

Tụng khiếp công đức vô biên

Xin rước hồi hướng phần đông miền sát xa

Chúng sinh pháp giới bao la

Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu ba cphía óc phiền

Nguyện knhị trí tuệ vô biên sáng sủa ngời

Nguyện trừ tội cphía bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời vị tha.

Nguyện sinh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là phụ huynh mình

Hoa knhì ngộ pháp Vô sanh

Cùng chỏng Bồ-tát các bạn lành cùng với ta.

Nguyện mang công đức sinh sản ra

Hướng về mọi cả gần xa hưởng nhờ

Con cùng muôn các loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, cho bờ an vui. 

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Thập phương thơm hay trụ Tam Bảo. 

Nam mô Ta Bà Giáo chủ Điều ngự Bổn định sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 

Nam mô Tây pmùi hương Cực Lạc thế giới Đại từ bỏ Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại chứng minh. 

Giờ này môn đồ, với đại bọn chúng, cung kính trước Phật, thật tình hiểu tụng, kinh... Và xưng danh hiệu Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng: đạo Phật sáng sủa thêm, xe cộ Pháp thường chuyển, gió hoà mưa thuận, quốc gia cực thịnh, thế giới hoà bình, dân chúng an lạc. 

Thứ nguyện: Cầu an đệ tử ..... cùng chỏng thiện tại phái nam tín cô bé, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua dịch khỏi, thân trung khu an nhàn, thường xuyên được kiết tường, vạn sự như mong muốn, vạc trung khu Bồ-đề, quay về chánh đạo, thấm nhuần mưa pháp, phước huệ song tu, gia quyến an khang, tin tưởng Tam Bảo càng sâu, vai trung phong trường đoản cú đối chúng sinch phát triển. 

Lại nguyện: Cầu rất hương linh ..... cùng chỏng hương linch, cửu huyền thất tổ, những gia các tộc, chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn, nương nhờ mức độ Phật, cho được đạo tràng, nghe kinh nghe Pháp, sớm bay con đường mê, sinh về Tịnh độ. 

Khắp nguyện: Kẻ mất cực kỳ thăng, tín đồ còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Nam mô A-di-đà Phật! 

*

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phân phát lòng vô thượng. (1 lạy) 

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ tởm tạng, trí huệ nlỗi đại dương. (1 lạy) 

Tự quy y Tăng, xin nguyện bọn chúng sinh, thống lý đại bọn chúng, toàn bộ không ngại. (1 lạy) 

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam mô Bổn định sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại bọn chúng, đang đi vào giờ đồng hồ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại bọn chúng lẹo tay nghiêm túc trước ngực, lắng lòng thanh hao tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ. 