Nghị định giám sát đánh giá đầu tư

(LSO) - Bu1ed9 Ku1ebf hou1ea1ch vu00e0 u0110u1ea7u tu01b0 u0111ang du1ef1 thu1ea3o Nghu1ecb u0111u1ecbnh cu1ee7a Chu00ednh phu1ee7 vu1ec1 giu00e1m su00e1t vu00e0 u0111u00e1nh giu00e1 u0111u1ea7u tu01b0 u0111u1ec3 nỗ lực thu1ebf Nghu1ecb u0111u1ecbnh 84/2015/Nu0110-CP vu1ec1 giu00e1m su00e1t vu00e0 u0111u00e1nh giu00e1 u0111u1ea7u tu01b0 u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c su1eeda u0111u1ed5i, bu1ed5 sung mu1ed9t su1ed1 u0111iu1ec1u theo Nghu1ecb u0111u1ecbnh su1ed1 01/2020/Nu0110-CPhường. u1ea2nh minch hu1ecdomain authority. Theo Bu1ed9 Ku1ebf hou1ea1ch vu00e0 u0110u1ea7u tu01b0, u0111u1ed1i vu1edbi cu00e1c du1ef1 u00e1n u0111u1ea7u tu01b0 theo phu01b0u01a1ng thu1ee9c u0111u1ed1i tu00e1c cu00f4ng tu01b0, Luu1eadt u0110u1ea7u tu01b0 theo phu01b0u01a1ng thu1ee9c u0111u1ed1i tu00e1c cu00f4ng tu01b0 su1ed1 64/2020/QH14 u0111u01b0u1ee3c Quu1ed1c hu1ed9i thu00f4ng qua ngu00e0y 18/6/2020 cu00f3 mu1ed9t su1ed1 quy u0111u1ecbnh mu1edbi vu00e0 khu00e1c so vu1edbi cu00e1c nu1ed9i dung u0111u01b0u1ee3c quy u0111u1ecbnh tu1ea1i Nghu1ecb u0111u1ecbnh su1ed1 84/2015/Nu0110-CPhường vu00e0 Nghu1ecb u0111u1ecbnh su1ed1 01/2020/Nu0110-CPhường. Cu1ee5 thu1ec3, vu1ec1 cu01a1 quan lại thu1ef1c hiu1ec7n vu00e0 nu1ed9i dung giu00e1m su00e1t u0111u1ea7u tu01b0: Mu1ee5c 2 Chu01b0u01a1ng VIII (tu1eeb u0110iu1ec1u 86 u0111u1ebfn u0110iu1ec1u 88) Luu1eadt u0110u1ea7u tu01b0 theo phu01b0u01a1ng thu1ee9c u0111u1ed1i tu00e1c cu00f4ng tu01b0 quy u0111u1ecbnh vu1ec1 giu00e1m su00e1t hou1ea1t u0111u1ed9ng u0111u1ea7u tu01b0 theo phu01b0u01a1ng thu1ee9c PPPhường cu00f3 quy u0111u1ecbnh nu1ed9i dung khu00e1c so vu1edbi quy u0111u1ecbnh tu1ea1i Nghu1ecb u0111u1ecbnh su1ed1 84/2015/Nu0110-CP.. vu00e0 Nghu1ecb u0111u1ecbnh su1ed1 01/2020/Nu0110-CPhường. Do u0111u00f3, cu1ea7n su1eeda u0111u1ed5i cu00e1c quy u0111u1ecbnh liu00ean quan tiền u0111u1ebfn cu00f4ng tu00e1c giu00e1m su00e1t, u0111u00e1nh giu00e1 u0111u1ea7u tu01b0 u0111u1ed1i vu1edbi cu00e1c du1ef1 u00e1n u0111u1ea7u tu01b0 theo hu00ecnh thu1ee9c u0111u1ed1i tu00e1c cu00f4ng tu01b0 mang lại phu00f9 hu1ee3p. Do vu1eady, viu1ec7c xu00e2y du1ef1ng vu00e0 ban hu00e0nh Nghu1ecb u0111u1ecbnh mu1edbi vu1ec1 giu00e1m su00e1t vu00e0 u0111u00e1nh giu00e1 u0111u1ea7u tu01b0 lu00e0 hu1ee3p lu00fd vu00e0 cu1ea7n thiu1ebft. Cu00e1c u0111iu1ec3m mu1edbi cu1ee7a du1ef1 thu1ea3o Nghu1ecb u0111u1ecbnh Theo du1ef1 thu1ea3o, cu00e1c nu1ed9i dung vu1ec1 giu00e1m su00e1t, u0111u00e1nh giu00e1 du1ef1 u00e1n u0111u1ea7u tu01b0 theo phu01b0u01a1ng thu1ee9c u0111u1ed1i tu00e1c cu00f4ng tu01b0 (Chu01b0u01a1ng III - tu1eeb u0110iu1ec1u 26 u0111u1ebfn u0110iu1ec1u 32) u0111u01b0u1ee3c ru00e0 sou00e1t, su1eeda u0111u1ed5i phu00f9 hu1ee3p vu1edbi quy u0111u1ecbnh cu1ee7a Luu1eadt u0110u1ea7u tu01b0 theo phu01b0u01a1ng thu1ee9c u0111u1ed1i tu00e1c cu00f4ng tu01b0. Cu1ee5 thu1ec3 nhu01b0 sau: Tru00e1ch nhiu1ec7m giu00e1m su00e1t du1ef1 u00e1n:Cu01a1 quan tiền u0111u01b0u1ee3c giao chuu1ea9n bu1ecb u0111u1ea7u tu01b0 du1ef1 u00e1n tu1ef1 tu1ed5 chu1ee9c thu1ef1c hiu1ec7n theo du00f5i, kiu1ec3m tra quu00e1 tru00ecnh chuu1ea9n bu1ecb u0111u1ea7u tu01b0 du1ef1 u00e1n. Cu01a1 quan ku00fd ku1ebft hu1ee3p u0111u1ed3ng du1ef1 u00e1n u0111u1ea7u tu01b0 theo phu01b0u01a1ng thu1ee9c u0111u1ed1i tu00e1c cu00f4ng tu01b0 vu00e0 nhu00e0 u0111u1ea7u tu01b0 tu1ef1 tu1ed5 chu1ee9c thu1ef1c hiu1ec7n theo du00f5i, kiu1ec3m tra quu00e1 tru00ecnh u0111u1ea7u tu01b0 du1ef1 u00e1n theo nu1ed9i dung u0111u01b0u1ee3c phu00ea duyu1ec7t vu00e0 hu1ee3p u0111u1ed3ng du1ef1 u00e1n. Nu1ed9i dung giu00e1m su00e1t cu1ee7a cu01a1 quan tiền quu1ea3n lu00fd nhu00e0 nu01b0u1edbc vu1ec1 u0111u1ea7u tu01b0 bao gu1ed3m: - Theo du00f5i, kiu1ec3m tra viu1ec7c cu00f4ng bu1ed1 danh mu1ee5c du1ef1 u00e1n; - Tu1ed5ng hu1ee3p tu00ecnh hu00ecnh thu1ef1c hiu1ec7n viu1ec7c lu1ef1a chu1ecdn nhu00e0 u0111u1ea7u tu01b0, u0111u00e0m phu00e1n, ku00fd ku1ebft hu1ee3p u0111u1ed3ng du1ef1 u00e1n; - Tu1ed5ng hu1ee3p tu00ecnh hu00ecnh thu1ef1c hiu1ec7n Hu1ee3p u0111u1ed3ng du1ef1 u00e1n; - Kiu1ec3m tra viu1ec7c chu1ea5p hu00e0nh quy u0111u1ecbnh vu1ec1 quu1ea3n lu00fd u0111u1ea7u tu01b0 cu1ee7a cu00e1c bu00ean ku00fd ku1ebft Hu1ee3p u0111u1ed3ng du1ef1 u00e1n vào viu1ec7c thu1ef1c hiu1ec7n Hu1ee3p u0111u1ed3ng du1ef1 u00e1n. u0110u00e1nh giu00e1 du1ef1 u00e1n u0111u1ea7u tu01b0 theo phu01b0u01a1ng thu1ee9c u0111u1ed1i tu00e1c cu00f4ng tu01b0 Viu1ec7c u0111u00e1nh giu00e1 du1ef1 u00e1n u0111u01b0u1ee3c thu1ef1c hiu1ec7n nhu01b0 sau: - Du1ef1 u00e1n thuu1ed9c thu1ea9m quyu1ec1n quyu1ebft u0111u1ecbnh chu1ee7 tru01b0u01a1ng u0111u1ea7u tu01b0 cu1ee7a Quu1ed1c hu1ed9i, Thu1ee7 tu01b0u1edbng Chu00ednh phu1ee7, phu1ea3i thu1ef1c hiu1ec7n u0111u00e1nh giu00e1 ban u0111u1ea7u, u0111u00e1nh giu00e1 giu1eefa ku1ef3, u0111u00e1nh giu00e1 ku1ebft thu00fac vu00e0 u0111u00e1nh giu00e1 tu00e1c u0111u1ed9ng; - Du1ef1 u00e1n thuu1ed9c thu1ea9m quyu1ec1n quyu1ebft u0111u1ecbnh chu1ee7 tru01b0u01a1ng u0111u1ea7u tu01b0 cu1ee7a Bu1ed9 tru01b0u1edfng, ngu01b0u1eddi u0111u1ee9ng u0111u1ea7u cu01a1 quan lại trung u01b0u01a1ng, cu01a1 quan khu00e1c theo quy u0111u1ecbnh cu1ee7a phu00e1p luu1eadt vu1ec1 PPPhường phu1ea3i thu1ef1c hiu1ec7n u0111u00e1nh giu00e1 ku1ebft thu00fac vu00e0 u0111u00e1nh giu00e1 tu00e1c u0111u1ed9ng; - Ngou00e0i cu00e1c quy u0111u1ecbnh tu1ea1i u0110iu1ec3m a vu00e0 u0110iu1ec3m b nu00eau tru00ean, ngu01b0u1eddi cu00f3 thu1ea9m quyu1ec1n phu00ea duyu1ec7t Bu00e1o cu00e1o nghiu00ean cu1ee9u khu1ea3 thi vu00e0 cu01a1 quan liêu quu1ea3n lu00fd nhu00e0 nu01b0u1edbc vu1ec1 u0111u1ea7u tu01b0 cu00f4ng quyu1ebft u0111u1ecbnh thu1ef1c hiu1ec7n u0111u00e1nh giu00e1 khu00e1c quy u0111u1ecbnh tu1ea1i khou1ea3n 4 u0110iu1ec1u 2 Nghu1ecb u0111u1ecbnh nu00e0y lúc cu1ea7n thiu1ebft. PHu1ea0M Hu01afu01a0NG