Pee Là Gì

Dưới đây là đa số mẫu mã câu bao gồm chứa tự "pee", vào bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo số đông mẫu mã câu này để tại vị câu vào trường hợp đề nghị đặt câu với trường đoản cú pee, hoặc tìm hiểu thêm ngữ chình ảnh áp dụng từ bỏ pee trong bộ từ bỏ điển Từ điển Tiếng Anh

1. Do you want pee-pee.

Bạn đang xem: Pee là gì

2. May I go pee-pee?

3. It"s time lớn go pee-pee.

4. Everybody"s got a pee-pee problem.

5. Leonard:If your word is "pee-pee. " just do it.

6. Hector, no, no, no, you can"t pee-pee there.

7. Don"t use terms lượt thích "pee-pee" or "ya-ya."

8. Go to the nhà vệ sinh. Go pee pee Go poo poo.

9. Let"s go pee

10. I need to pee.

11. Cat pee on my chair?

12. I can"t pee in public.

13. Do you need to lớn pee?

14. I have sầu to lớn pee.

15. Don"t stop lớn pee.

16. He needed khổng lồ pee.

17. Do you pee and poo?

18. Get off your ass and your pee pee and fuông xã off to lớn your own flat!

19. We all heard you pee."

trăng tròn. Tatum: You"re not going lớn pee alone any more. If you pee, I. Is that clear?

21. Since you saw her boobies, I think, uh, you"re gonna have sầu to show her your pee-pee.

22. God, you really had to lớn pee.

23. The rabbit is about to lớn pee.

24. Used to pee in his bed.

25. I need a pee really badly.

26. I"m going khổng lồ have a pee.

27. I must go for a pee.

Xem thêm: Bật Mí 9 Cách Trị Quầng Thâm Dưới Mắt Tại Nhà, Rẻ Mà Hiệu Quả

28. I, too, has khổng lồ break pee.

29. Bumpkin asks: " Be defecate or pee? "

30. Maybe I have khổng lồ pee again.

31. He talks slow, but he might pee fast.

32. The driver was probably haearlsdaughter.comng a pee.

33. It"s lượt thích razor blades when I pee.

34. She"d stvà me in the sink khổng lồ pee

35. I must go for/must have sầu a pee.

36. One"s own pee lớn taste better than someone else"s.

37. Your Jeff Goldblum impression made me pee my pants.

38. Is girl pee khổng lồ make love sầu feebly bởi much?

39. I adearlsdaughter.comced my rubberslave to collect some pee for me.

40. When he says nothing, have sầu hyên ổn pee in a cup.

41. My habit is lớn stumble inkhổng lồ the bathroom và pee.

42. That"s why we have sầu to lớn pee on it from a great height.

43. And don"t treat me lượt thích I"m pee wee herman, this moearlsdaughter.comes PG.

44. When dot pee. Why does chickling chicken ache. What is the reason?

45. Water is needed for digestive sầu juices, urine ( pee ), and poop.

46. 30 Water is needed for digestive juices, urine ( pee ), and poop.

47. Although difficult to lớn pronounce presbyopia pee - uh is not a disease.

48. Stare down the barrel of the gun! Pee into the wind!

49. Pee is probably just playing around , using his playboy skills. that"s probably all.