Phiêu Danh Gia Cong Chuc Vien Chuc

I. Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức là gì?

Mẫu phiếu đánh giá chỉ viên chức cuối năm là một vào những mẫu cơ mà bắt cuộc viên chức phải thực hiện để làm cho cơ sở xếp loại đánh giá chỉ, xếp loại chất lượng định kỳ. Mẫu mới nhất được ban hành theoNghị định số 90/2020/NĐ-CPcủa Chính phủ

II. Hướng dẫn viết phiếu đánh giá chỉ phân loại viên chức năm 2021

1. Chính trị tư tưởng

- Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, cơ chế, pháp luật của Nhà nước và những nguyên ổn tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên ổn tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình;

-Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, quần chúng. #, tập thể lên phía trên lợi ích cá nhân;

-Có quan điểm, bản lĩnh bao gồm trị vững vàng; kiên định lập trường; ko dao động trước mọi cực nhọc khăn, thách thức;

-Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minc, nghị quyết, chỉ thị, quyết định với các văn bản của Đảng.

Bạn đang xem: Phiêu danh gia cong chuc vien chuc

2. Đạo đức, lối sống

-Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

-Có tinch thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh;

-Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong trắng, giản dị;

-Không để người thân, người thân quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

3. Tác phong, lề lối có tác dụng việc

-Có trách nát nhiệm với công việc; năng động, sáng sủa tạo, dám nghĩ, dám làm cho, linch hoạt vào thực hiện nhiệm vụ;

-Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

-Có thái độ đúng mực với phong cách ứng xử, lề lối có tác dụng việc chuẩn mực, đáp ứng yêu thương cầu của văn hóa công vụ.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật

-Chấp hành sự phân công của tổ chức;

-Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan liêu, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

-Thực hiện việc kê knhì với công khai tài sản, thu nhập theo quy định;

5. Kết quả thực hiện chức trách nát, nhiệm vụ được giao

* Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý:

-Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

-Duy trì kỷ luật, kỷ cương vào cơ quan liêu, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra những vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tsay đắm nhũng, tiêu tốn lãng phí vào phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị;

-Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh khô tra, đo lường và thống kê, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác làm việc cải giải pháp hành chủ yếu, cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan tiền, tổ chức, đơn vị

-Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan tiền, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện những chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

* Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

-Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ;

-Thái độ phục vụ dân chúng, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân với doanh nghiệp.

Lưu ý: Cần đánh giá bán đúng đắn, một cách khách quan với trung thực thì từ đó bản thân viên chức mới thấy rõ được những ưu điểm cùng những hạn chế của bản thân. Dựa trên đó viên chức mới tất cả thể đánh giá chỉ đúng vào mục tự xếp loại chất lượng tương ứng là: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết thúc nhiệm vụ; ko ngừng nhiệm vụ.

III. Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức

Theo đó, việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức được thực hiện theo những quy định tạiNghị định số 56 năm 2015và những văn bản sửa đổi, bổ sung:

- Về nguyên tắc:Bảo đảm đúng thẩm quyền; Phải hiểu rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của công chức, viên chức; Bảo đảm khả quan, công bằng, đúng mực cùng ko nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức…

- Về thời điểm:Đánh giá bán theo từng năm công tác làm việc, được tiến hành vào thời điểm tháng 12 sản phẩm năm, trước lúc thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng mặt hàng năm; Riêng lĩnh vực giáo dục, đào tạo, thời điểm đánh giá vày người đứng đầu quyết định...

Đồng thời, trên cơ sở đánh giá chỉ, phân loại công chức, viên chức, phảithực hiện report kết quả theo 04 biểu mẫu mới được phát hành kèm Công văn nàygồm:

- Công văn report quá trình thực hiện;

- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá bán công chức, viên chức với người lao động;

- Danh sách công chức xong nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực với nêu rõ nguyên do hạn chế;

- Danh sách những công chức, viên chức và người lao động ko xong xuôi nhiệm vụ yêu cầu; nêu rõ nguyên do ko kết thúc nhiệm vụ…

1. Phiếu đánh giá chỉ với phân loại cán bộ

Mẫu số 01

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc

_______________________

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘNăm.............

Họ cùng tên: ....................................................................................................

Chức vụ, chức danh: ....................................................................................

Cơ quan liêu, tổ chức, đơn vị công tác: ..............................................................

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

......................................................................................................................

2. Đạo đức, lối sống:

.....................................................................................................................

3. Tác phong, lề lối có tác dụng việc:

.....................................................................................................................

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

.....................................................................................................................

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

- Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách rưới (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ dứt, chất lượng, tiến độ công việc):

......................................................................................................................

- Năng lực lãnh đạo, quản lý:

......................................................................................................................

- Năng lực tập hợp, đoàn kết

......................................................................................................................

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾPhường LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, nhược điểm:

......................................................................................................................

2. Tự xếp loại chất lượng:

......................................................................................................................

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; dứt tốt nhiệm vụ; xong nhiệm vụ; ko dứt nhiệm vụ).

....., ngày....tháng....năm ....

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

(Ký, ghi rõ họ tên)

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ(Phần giành riêng cho cấp gồm thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá bán, xếp loại chất lượng:

.....................................................................................................................

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; không ngừng nhiệm vụ).

3. Nhận định chiều hướng, triển vọng phạt triển của cán bộ:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

...., ngày ....mon....năm.....

ĐẠI ĐIỆN CẤPhường CÓ THẨM QUYỀN

(Ký thương hiệu, ghi rõ họ tên)

2. Phiếu đánh giá bán với phân loại công chức

Mẫu số 02

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vì - Hạnh phúc---------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC

Năm ..............

Họ và tên: .............................................................................................................................

Chức vụ, chức danh: ............................................................................................................

Đơn vị công tác: ...................................................................................................................

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

...............................................................................................................................................

2. Đạo đức, lối sống:

...............................................................................................................................................

3. Tác phong, lề lối làm cho việc:

...............................................................................................................................................

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

...............................................................................................................................................

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

...............................................................................................................................................

6. Thái độ phục vụ quần chúng, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân với doanh nghiệp):

...............................................................................................................................................

Xem thêm: 8 Phong Các Phong Cách Thiết Kế Nội Thất Thịnh Hành Nhất Hiện Nay

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan liêu, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ dứt, chất lượng, tiến độ công việc):

...............................................................................................................................................

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

...............................................................................................................................................

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

...............................................................................................................................................

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾPhường. LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Tự xếp loại chất lượng:

...............................................................................................................................................

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; kết thúc nhiệm vụ; ko kết thúc nhiệm vụ).

....., ngày....tháng....năm....

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

(Ký, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Phần dành cho người đứng đầu đơn vị cấu thành (nếu có))

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

....., ngày....mon....năm....

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC(Phần giành cho cấp gồm thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

..............................................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá chỉ, xếp loại chất lượng:

..............................................................................................................................................

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; ngừng tốt nhiệm vụ; dứt nhiệm vụ; ko kết thúc nhiệm vụ).

3. Nhận định chiều hướng, triển vọng phạt triển của cán bộ:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

....., ngày....tháng....năm....

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Phiếu đánh giá bán cùng phân loại viên chức

Mẫu số 03

Tên cơ quan,tổ chức, đơn vị-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm trăng tròn...

Họ và tên: ...............................................................................................................

Chức danh nghề nghiệp: .........................................................................................

Đơn vị công tác: ......................................................................................................

Hạng chức danh nghề nghiệp: ………….. Bậc: ……….. Hệ số lương: ..................

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm cho việc đã ký kết kết:

................................................................................................................................

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

................................................................................................................................

3. Tinh thần trách rưới nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

................................................................................................................................

4. Việc thực hiện những nghĩa vụ không giống của viên chức:

...............................................................................................................................

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

.................................................................................................................................

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

................................................................................................................................

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá bán ưu, nhược điểm:

................................................................................................................................

2. Phân loại đánh giá

(Phân loại đánh giá bán theo một trong những 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; ngừng tốt nhiệm vụ; xong xuôi nhiệm vụ; ko ngừng nhiệm vụ)

................................................................................................................................

Ngày....tháng....năm 20...

Viên chức tự đánh giá

(ký thương hiệu, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬPhường THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾPhường QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Ngày....tháng....năm 20...

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

(cam kết tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP.. CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá chỉ, phân loại viên chức:

(Phân loại đánh giá chỉ theo một trong những 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; ngừng tốt nhiệm vụ; xong xuôi nhiệm vụ; không chấm dứt nhiệm vụ)

................................................................................................................................