Sở thông tin và truyền thông tỉnh kon tum

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của

Sở Thông tin cùng Truyền thông tỉnh Kon Tum

__________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng quần chúng và Uỷ ban nhân dân ngày 26 mon 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, ngày 04 mon 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan liêu trình độ chuyên môn thuộc Uỷ ban dân chúng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV, ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Bộ tin tức cùng Truyền thông - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn với cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin với Truyền thông thuộc Ủy ban quần chúng. # cấp tỉnh với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban quần chúng. # cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở Nội vụ (Tờ trình số 1215/TTr-SNV, ngày 11 mon 8 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Sở thông tin và truyền thông tỉnh kon tum

Ban hành đương nhiên Quyết định này Quy định về tổ chức với hoạt động của Sở tin tức và Truyền thông tỉnh Kon Tum.

Điều 2.

Xem thêm: 3 Cách Sửa Lỗi Explorer Trong Windows 10, Cách Sửa 97% Lỗi Explorer

Quyết định này còn có hiệu lực thực hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký phát hành cùng nỗ lực thế Quyết định số 63/2005/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Uỷ ban quần chúng tỉnh về tổ chức và hoạt động của Sở Bưu thiết yếu, Viễn Thông tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các đơn vị tất cả liên quan; Chủ tịch Uỷ ban dân chúng các huyện, thị làng mạc cùng Giám đốc Sở Thông tin cùng Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.