Tfc Là Gì


Bạn đang xem: Tfc là gì

Tổng chi phí biến đổi (TVC) là toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp chi ra để mua các yếu tố sản xuất biến đổi trong mỗi đơn vị thời gian, gồm chi phí mua nguyên vật liệu, tiền trả lương cho công nhân...

Tổng chi phí biến đổi phụ thuộc đồng biến với sản lượng và có đặc điểm:Ban đầu, tốc độ gia tăng của TVC chậm hơn tốc độ tăng của sản lượng.Sau đó, tốc độ gia tăng của TVC nhanh hơn tốc độ tăng của sản lượng.Do đó, đường TVC ban đầu có mặt lồi hướng lên, sau đó hướng xuống trục sản lượng (hình 4.8)

*


Xem thêm: Cách Xem Thông Tin Khuyến Mãi Viettel Được Hưởng Nhanh Nhất, Hướng Dẫn Kiểm Tra Khuyến Mãi Viettel Miễn Phí

2.4 Chi phí biên (MC)

Chi phí biên (MC) là sự thay đổi trong tổng chi phí hay trong tổng chi phí biến đổi khi thay đổi 1 đơn vị sản lượng sản xuất:

\(MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{\Delta TVC}{\Delta Q}\) (4.15)

Trên đồ thị, MC là độ dốc của đường TC hay đường TVC.Khi TC và TVC là hàm số, chi phí biên có thể tính tương đương bằng cách lấy đạo hàm bậc nhất của hàm tổng chi phí hay của hàm tổng chi phí biến đổi:

\(MC = \frac{dTC}{dQ} = \frac{dTVC}{dQ}\) (4.16)

Trên đồ thị, đường MC cũng có dạng chữ U và là độ dốc của đường TC hay TVC (hình 4.8, hình 4.9).

*

Ví dụ 11: Trong ngắn hạn, các loại chi phí sản xuất sản phẩm X của một doanh nghiệp như sau:

Bảng 4.4:


Từ bảng 4.4, chúng ta vẽ được các đường chi phí tổng và cac đường chi phí đơn vị thể hiện trên đồ thị 4.10a và 4.10b

*

*


Với giá thuê lao động đã cho là PL, khi thuê thêm 1 đơn vị lao động, thì tổng phí tăng thêm đúng bằng giá thuê thêm một lao động: \(\Delta TC = P_L\), đồng thời sản phẩm tăng thêm chính là năng suất biên của lao động: \(\Delta Q = MP_L\). MC được tính theo công thức:

\(MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{P_L}{MP_L}\) (4.17)

Từ biểu thức (4.17), ta dễ dàng nhận thấy chi phí biên (MC) và năng suất biên (MP)có mối quan hệ nghịch biến, cụ thể:

Khi năng suất biên tăng, thì chi phí biên giảm (Khi MP\(\uparrow\)\(\rightarrow\) MC\(\downarrow\))Khi năng suất biên đạt cực đại, thì chi phí biên đạt cực tiểu (Khi MPmax\(\rightarrow\) MCmin)Khi năng suất biên giảm thì chi phí biên tăng (Khi MP\(\downarrow\) \(\rightarrow\) MC\(\uparrow\)) (hình 4.11)

*