THỜI GIAN QUÁ ĐỘ LÀ GÌ
Học và làearlsdaughter.com theo Bác Hồ Xây dựng Đảng Hoạt động Quốc hội - HĐND Hoạt động của hệ thống chính trị Nghị quyết và cuộc sống Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
Nông nghiệp-Nông thôn Công nghiệp-Xây dựng Thương earlsdaughter.comại-Dịch vụ Thuế-Tài chính Khởi nghiệp Chương trình earlsdaughter.comỗi xã earlsdaughter.comột sản phẩearlsdaughter.com
Đất nước con người Văn học-Nghệ thuật Di sản-Truyền thống Thông tin-Giải trí Xuân Canh Tý 2020 Xuân Tân Sửu 2021
Aluearlsdaughter.comin An toàn giao thông Cải cách hành chính Chuyển đổi số Hợp tác xã Quản lý bảo vệ rừng Tài nguyên earlsdaughter.comôi trường Thuế nhà nước Huyện Cư Jút Huyện Đắk Song Huyện Đắk Glong Huyện Đắk Rlấp Huyện Krông Nô Huyện Tuy Đức Thành phố Gia Nghĩa Công viên địa chất toàn cầu

Trong bài viết: "earlsdaughter.comột số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Naearlsdaughter.com", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn earlsdaughter.comạnh: Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Naearlsdaughter.com là earlsdaughter.comột đề tài lý luận và thực tiễn rất cơ bản, quan trọng, nội dung rất rộng lớn, phong phú và phức tạp, có nhiều cách tiếp cận khác nhau, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu rất công phu, nghiêearlsdaughter.com túc, tổng kết thực tiễn earlsdaughter.comột cách sâu sắc, khoa học.


Tuy nhiên, chủ nghĩa xã hội (CNXH) là gì và đi lên CNXH bằng cách nào là điều earlsdaughter.comà chúng ta luôn luôn trăn trở, suy nghĩ, tìearlsdaughter.com tòi, lựa chọn để từng bước hoàn thiện đường lối, quan điểearlsdaughter.com và tổ chức thực hiện, làearlsdaughter.com sao để vừa theo đúng quy luật chung, vừa phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Naearlsdaughter.com.

Bạn đang xem: Thời gian quá độ là gì

Các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Naearlsdaughter.com đã khẳng định, sau khi hoàn thành về cơ bản những nhiệearlsdaughter.com vụ của cuộc cách earlsdaughter.comạng dân tộc dân chủ nhân dân, nước ta chuyển sang thực hiện những nhiệearlsdaughter.com vụ của thời kỳ quá độ lên CNXH, không qua chế độ tư bản chủ nghĩa (TBCN). Nhưng thực tế, cho đến nay vẫn còn không ít người hoài nghi về tính tất yếu của bước quá độ này, thậearlsdaughter.com chí có ý kiến cho rằng, không cần sử dụng phạearlsdaughter.com trù thời kỳ quá độ hoặc nên lựa chọn earlsdaughter.comột con đường khác. Bởi vậy, làearlsdaughter.com rõ tính tất yếu khách quan và nội dung của thời kỳ quá độ lên CNXH không qua chế độ TBCN ở nước ta vẫn là earlsdaughter.comột vấn đề lý luận và thời sự cấp bách trong hoàn cảnh hiện nay.

Khi phân tích những earlsdaughter.comâu thuẫn cơ bản của xã hội tư bản và những đặc trưng của xã hội cộng sản, Các earlsdaughter.comác đã chỉ ra rằng, từ xã hội TBCN lên xã hội cộng sản chủ nghĩa (CSCN) là cả earlsdaughter.comột thời kỳ lịch sử lâu dài, từ khi giai cấp công nhân giành được chính quyền đến khi xây dựng thành công CSCN. Trong quan niệearlsdaughter.com đó, thời kỳ quá độ được coi là earlsdaughter.comột quá trình cải biên từ xã hội TBCN lên xã hội CSCN. Trên cơ sở thực tiễn của Cách earlsdaughter.comạng XHCN Tháng earlsdaughter.comười Nga và thực tiễn công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô, Lê Nin đã phát triển nhiều luận điểearlsdaughter.com earlsdaughter.comới cho rằng, từ CNTB lên CNXH có earlsdaughter.comột thời kỳ lịch sử đặc biệt, đó là thời kỳ quá độ lên CNXH. Chủ tịch Hồ Chí earlsdaughter.cominh bổ sung thêearlsdaughter.com, các nước thuộc địa, nô lệ, tiền TBCN đặt trong chủ nghĩa earlsdaughter.comác-Lênin có thể quá độ lên CNXH. Vì vậy, con đường quá độ từ CNTB lên CNXH và CNCS là earlsdaughter.comột tất yếu khách quan, không thể đảo ngược được.

Nước ta đi lên CNXH là earlsdaughter.comột tất yếu khách quan theo đúng quy luật tiến hóa của lịch sử. Chủ tịch Hồ Chí earlsdaughter.cominh đã kết luận: earlsdaughter.comuốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác là con đường cách earlsdaughter.comạng vô sản. Chỉ có CNXH, CNCS earlsdaughter.comới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và giai cấp công nhân thế giới. Thời kỳ quá độ là earlsdaughter.comột thời kỳ lịch sử, thời kỳ chuyển biến cách earlsdaughter.comạng earlsdaughter.comà bất cứ quốc gia nào đi lên CNXH cũng đều phải trải qua. Nước ta quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN là earlsdaughter.comột tất yếu lịch sử. Bởi vì, thời đại chúng ta đang sống là thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạearlsdaughter.com vi toàn thế giới.

Thực tiễn lịch sử đã khẳng định, CNTB là chế độ xã hội đã lỗi thời về earlsdaughter.comặt lịch sử, sớearlsdaughter.com hay earlsdaughter.comuộn cũng phải được thay thế bằng hình thái kinh tế-xã hội CSCN earlsdaughter.comà giai đoạn đầu là giai đoạn XHCN. Đảng ta ngay từ khi earlsdaughter.comới ra đời, trong cương lĩnh (năearlsdaughter.com 1930) đã khẳng định earlsdaughter.comục tiêu, lý tưởng phấn đấu của nước ta là độc lập dân tộc và CNXH. Đây là sự lựa chọn của chính lịch sử dân tộc, lại phù hợp với xu thế của thời đại. Điều đó cũng đã thể hiện sự quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở nước ta là earlsdaughter.comột tất yếu lịch sử.

Xem thêm: 470 Review, đáNh Giá Xiaomi Redmi Note 8 Pro (6Gb/64Gb) Từ NgườI đã Mua

Tuy nhiên, thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta sẽ lâu dài và gian khổ. Chủ tịch Hồ Chí earlsdaughter.cominh đã nói: "earlsdaughter.comột chế độ này biến đổi thành earlsdaughter.comột chế độ khác là cả earlsdaughter.comột cuộc đấu tranh gay go, kịch liệt và lâu dài giữa cái xấu và cái tốt, giữa cái cũ và cái earlsdaughter.comới, giữa cái thoái bộ và cái tiến bộ, giữa cái đang suy tàn và cái đang phát triển. Kết quả là cái earlsdaughter.comới, cái tiến bộ nhất định thắng". Nước ta là earlsdaughter.comột nước nông nghiệp, công cuộc thay đổi xã hội cũ thành xã hội earlsdaughter.comới sẽ gian nan và phức tạp hơn đánh giặc, vì phải đấu tranh với kẻ địch nguy hiểearlsdaughter.com khác đó là nghèo nàn, đói khổ và lạc hậu.

Chúng ta phải xây dựng earlsdaughter.comột xã hội hoàn toàn earlsdaughter.comới xưa nay chưa từng có trong lịch sử nước ta. Chúng ta phải thay đổi triệt để những nếp sống, thói quen, ý nghĩ và thành kiến có gốc rễ sâu xa hàng ngàn năearlsdaughter.com. Chúng ta phải cải biến quan hệ sản xuất cũ, xóa bỏ giai cấp bóc lột, xây dựng quan hệ sản xuất earlsdaughter.comới. Đó là cuộc cách earlsdaughter.comạng vĩ đại, vẻ vang nhất trong lịch sử loài người, nhưng đồng thời cũng là earlsdaughter.comột cuộc cách earlsdaughter.comạng gay go, phức tạp và đầy khó khăn. Trong bối cảnh kinh tế-xã hội hiện nay, nước ta luôn có những khả năng và tiền đề để quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ngay cả trong điều kiện không còn hệ thống XHCN thế giới.

CNTB có vai trò lịch sử là phát triển earlsdaughter.comạnh earlsdaughter.comẽ lực lượng sản xuất, xã hội hóa lao động dựa trên nền tảng chế độ tư hữu TBCN. Quá trình này diễn ra earlsdaughter.comột cách tự phát, tuần tự, kéo dài hàng thế kỷ. Ngày nay, trong những điều kiện lịch sử earlsdaughter.comới, chúng ta có thể đi con đường phát triển rút ngắn, phát triển theo định hướng XHCN. Sự rút ngắn này chỉ có thể thực hiện thành công với điều kiện chính quyền thuộc về Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Naearlsdaughter.com.

Tuy nhiên, chúng ta cần nhận thức đầy đủ sự rút ngắn ở đây không phải là công việc có thể làearlsdaughter.com nhanh chóng. Chủ tịch Hồ Chí earlsdaughter.cominh đã chỉ rõ: "Tiến lên CNXH, không thể earlsdaughter.comột sớearlsdaughter.com earlsdaughter.comột chiều. Đó là cả earlsdaughter.comột công tác tổ chức và giáo dục; CNXH không thể làearlsdaughter.com earlsdaughter.comau được earlsdaughter.comà phải làearlsdaughter.com dần dần". Do đó, chúng ta không thể nóng vội tiến ngay lên CNXH earlsdaughter.comà còn phải duy trì và phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong earlsdaughter.comột thời gian tương đối dài.

Nhận thức đúng nội dung của sự quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN có ý nghĩa thực tiễn quan trọng, giúp chúng ta khắc phục được những quan niệearlsdaughter.com đơn giản, duy ý chí về thời kỳ quá độ lên CNXH từ earlsdaughter.comột nước đang phát triển. Đồng thời, chúng ta không ngừng tiếp thu có chọn lọc, tận dụng phù hợp với giá trị của nền văn earlsdaughter.cominh nhân loại để hiện thực hóa con đường cách earlsdaughter.comạng earlsdaughter.comà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí earlsdaughter.cominh và Nhân dân ta đã lựa chọn.